İnteraktif CD

08 Temmuz 2004 - 25516          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5204 Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5204 Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7464 5167 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Türkiye'de Ulusal Fon'un Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Eki'nin Onaylanmasına Dair Karar

- 2004/7476 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7477 Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar

- 2004/7499 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Karar- 2004/7499 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair Karar

- 2004/7507 Türkiye-Suriye Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı Protokolü'nün Onaylanmasına Dair Karar

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7502 4662 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan - 2004/7502 4662 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme"nin İlişik Bildirimler ve Çekince ile Onaylanmasına Dair Karar

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Tebliğ

- 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2004/27)

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 11 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları