İnteraktif CD

03 Temmuz 2004 - 25511          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5192 Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5192 Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5201 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun- 5201 Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun

- 5202 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu- 5202 Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7478 5154 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan "Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2004/7483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karadeniz'de Denizde Arama ve Kurtarma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7470 Savunma Sanayii Müsteşarlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2004/7475 4046 Sayılı Kanun ile İhdas Edilen Bazı Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilerek Çeşitli Kurumlara Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

Atama Kararları

- 2004/7492 Irak Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Alifeyyaz PAKSÜT'ün Merkeze Atanmasına Dair Karar

- Devlet, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları