İnteraktif CD

23 Haziran 2004 - 25501          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7427 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2004/7427 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2004/7450 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2004/7450 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2004/7451 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2004/7451 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2004/7453 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Tohumluk Olmayan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkkında Karar

- 2004/7455 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmı İçin Verilen Devlet Garantisinin Durdurulmasına İlişkin Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği- Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Yan Koruması (Yan Koruyucular) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/297/AT)

Tebliğler

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında,Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: TAU/2004-003)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ (No: TAU/2004-4)

- Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5)

- Eskişehir İlinde Umuma Mahsus Yerlerde Alkollü İçeceklerin İçilmesinin Yasaklanmasına Dair Karar

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/5)

- Karaman İli Sınırları İçerisinde Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Karar (No: 2003/2)

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/13 Sayılı Kararı- Danıştay Başkanlar Kurulunun 2004/13 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları