İnteraktif CD

18 Haziran 2004 - 25496          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7448 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2004/7448 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Atama Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları Vatandaşlık Kararı

- 3161 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinin Çalışma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği

- Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt ve Atıklara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/34)

- Antalya İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/2)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/29 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2004/43 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/29 (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili), K: 2004/43 Sayılı Kararı

DÜZELTME

Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile Değişik 98/70/AT) ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları