İnteraktif CD

17 Haziran 2004 - 25495          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Savaş KÜÇÜKYAVUZ'un, Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/16)

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa İLHAN'ın, Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/17)

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 278 Nolu Kararı

Yönetmelikler

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

- Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Kaplıcalar Yönetmeliğinin Ek-2 Sayılı Cetvelinde Yer Alan Kaplıca Suları Analiz Parametrelerinin Değiştirilmesine Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/29)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/29)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/30)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/30)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-27 Sayılı Kararı

- Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Akreditasyon: 2004/1)

- Malatya İlinde, Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunmasına Dair Karar (No: 2004/1)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/83 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6123 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/26 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/83 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6123 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/26 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları