İnteraktif CD

12 Haziran 2004 - 25490           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7379 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7379 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2004/7354 Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

- 2004/7388 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2004/7388 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

6

Atama Kararları

- Devlet, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

17

Yönetmelik

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

21

Tebliğler

- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisans Üstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

58

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/27) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/27)

64

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/28) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/28)

64

DÜZELTME

- Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile Değişik 98/70/AT ile İlgili

64

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90