İnteraktif CD

11 Haziran 2004 - 25489          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7337 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında

- 2004/7353 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair

- 2004/7405 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Manisa Tavuk Hastalıkları ve Aşı Üretim Enstitüsü Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında

Yönetmelikler

- 2004/7382 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma

- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

- Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (2003/17/AT ile değişik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz