İnteraktif CD

10 Haziran 2004 - 25488          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5175 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair - 5175 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair

- 5181 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında - 5181 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7384 Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslar Hakkında

- 2004/7386 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin - 2004/7386 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin

- 2004/7389 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 2004 Yılında Verilecek Zam ve Tazminat Miktarlarının Belirlenmesine İlişkin 6/2/2004 Tarihli ve 2004/6996 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ve Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında - 2004/7389 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara 2004 Yılında Verilecek Zam ve Tazminat Miktarlarının Belirlenmesine İlişkin 6/2/2004 Tarihli ve 2004/6996 Sayılı Kararnamenin Eki Karar ve Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında

Atama Kararları

- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR'ın Atanması Hakkında

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama

Sınır Tespit

-Sınır Tespitine Dair 7 Adet

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait

Yönetmelikler

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Yapılacak Atamaların Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

- Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında

- Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğler

- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri :VIII, No: 41) - Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri :VIII, No: 41)

- Adana İlinde İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar (No: 2004/1) - Adana İlinde İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar (No: 2004/1)

- Edirne İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

- Eskişehir İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

- Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3)

- Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

- Yozgat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

- Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

DÜZELTME

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile

- 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz