İnteraktif CD

08 Haziran 2004 - 25486           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5176 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 5178 Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5178 Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4

TBMM Kararı

- 808 (9/8) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Yönetmelikler

- İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği

9

- İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği

13

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği

14

- Özürlüler İçin Kimlik Kartı Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği

17

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği

51

- Çay Bahçesi Ruhsatlarının Yeniden Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

63

- Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

64

- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

77

- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

121

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

163

- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

207

Tebliğler

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

241

- 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği - 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği

242

- DÜZELTME

- 3/6/2004 Tarihli ve 25481 Sayılı Resmi Gazete'nin 2 nci Sayfasında Yayımlanan, "Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı" Başlığı ile İlgili

338

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

339

b - Çeşitli İlanlar

376

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378