İnteraktif CD

05 Haziran 2004 - 25483           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5177 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5177 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 5179 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun - 5179 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

19

- 5180 Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının - 5180 Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının "Sinanpaşa" Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun

32

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7356 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkında Karar - 2004/7356 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıklarına Uygulanacak Katsayı Hakkında Karar

33

- 2004/7360 2004 - 2005 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

41

- 11/5/2004 Tarihli ve 25459 Sayılı Resmi Gazete'nin 17 nci Sayfasında Yayımlanan, 28/4/2004 Tarihli ve 2004/7220 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

45

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

45

Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

52

Tebliğler

- Aksaz Deniz Üs Komutanlığı İkinci Derece Kara ve Deniz Askeri Yasak Bölgeleri Dış Sınırlarının Koordinatları

53

- Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ (No: 2004/2) - Devlet Memurluğuna Alınma Hakkında Tebliğ (No: 2004/2)

54

- Amasya İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

58

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 325/27 Sayılı Kararı

60

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90