İnteraktif CD

02 Haziran 2004 - 25480           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7324 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında İmzalanan, Kültürel İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Yönetmelikler

- 2004/7311 Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik - 2004/7311 Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün Gelirleri ile Zorunlu Ödemeler İçin Bulundurulması Gereken Nakit ve Benzeri Varlıklarının Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

10

- 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 1, 5, 11, 12 ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

21

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

22

- Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetmeliği

22

- Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliğinin 4, 10, 14 ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

24

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/26) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/26)

25

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2004/32)

25

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/9)

26

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/10)

36

- Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/3)

46

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/349 (4652 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/14 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/349 (4652 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/14 Sayılı Kararı

47

DÜZELTME

Yüksek Seçim Kurulunun 2201 Sayılı Kararı ile İlgili

58

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90