İnteraktif CD

01 Haziran 2004 - 25479           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu - 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir Atalay'a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

41

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

42

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Balma Kösebalaban'ın Seçilmesine Dair Karar

42

Atama Kararı

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

43

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

44

Yönetmelikler

- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

44

- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik

53

Tebliğler

- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

60

- İstanbul İlinde 2004 NATO Zirvesi Öncesi ve Sonrasında Düzenlenebilecek Etkinlikler Nedeniyle Tespit Edilen Alan ve Alınacak Emniyet Tedbirlerine Dair Karar (No: 2004/2)

60

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 324 Sayılı Kararı

62

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 2201 Sayılı Kararı

63

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95