İnteraktif CD

28 Mayıs 2004 - 25475           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7332 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7332 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2004/7335 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Atama Kararları

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

6

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

13

- Atletizm Hakem Yönetmeliği

17

- Atletizm Yarışma Yönetmeliği

27

- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliği

34

- Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği

36

- Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik

45

- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

63

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

64

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 4 Adet İlke Kararı

80

Tebliğler

- 2004 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2004/1) - 2004 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2004/1)

85

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/44 ve 2004/45 Sayılı Kararları

160

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2, 4 ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 8 Adet Karar

161

İlanlar

a - Yargı İlanları

169

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

171

c- Çeşitli İlanlar

172

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474