İnteraktif CD

20 Mayıs 2004 - 25467           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7300 Türkiye - Almanya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

17

Tebliğ

- Tohumluk Olmayan Mısır (Patlatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

19

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2003/1, K: 2004/1) - Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı (E: 2003/1, K: 2004/1)

23

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

85