İnteraktif CD

18 Mayıs 2004 - 25466           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7306 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/7306 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

- 2004/7307 Tohumluk Olmayan Mısır (Paltatmalık Mısır Hariç) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

22

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

24

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

25

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Nuri YILMAZ'ın Seçilmesine Dair Karar

25

Atama Kararları

- Devlet, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

26

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik - Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik

30

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/24) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/24)

40

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17) - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17)

41

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/2)

52

- Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/1)

52

DÜZELTME

- 10/5/2004 Tarihli ve 2004/7294 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

52

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90