İnteraktif CD

15 Mayıs 2004 - 25463           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2004/7212 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük - 2004/7212 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7276 Gümrük Müteşarlığı Taşra Teşkilatında Bazı Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüklerine Bağlı Olarak Kurulan Gümrük Müdürlükleri Hakkında Karar

3

- 2004/7294 Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

4

- 2004/7295 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7295 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

5

- 2004/7298 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

6

- 2004/7299 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7299 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

8

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 5 Adet Karar

11

Yönetmelikler

- 2004/7253 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik - 2004/7253 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

13

- İthalatçı Birlikleri Yönetmeliği - İthalatçı Birlikleri Yönetmeliği

16

- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

34

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik - Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

36

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

39

Tebliğler

- Briç Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesi Hakkında Karar

42

- Motosiklet Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesi Hakkında Karar

42

- Basketbol Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerlik Verilmesi Hakkında Karar

42

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 60) - Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 60)

43

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/2) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2004/2)

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90