İnteraktif CD

13 Mayıs 2004 - 25461           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

13.05.2004 Perşembe Sayı: 25461 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7247 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Arasında İmzalanan Açık Denizlere Giden Gemilerin Mürettebat Üyelerinin Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7214 İstanbul Tuzla Akfırat Tepeören Turizm Merkezi Olarak Tespit Edilen Alan Hakkında Karar

12

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Yönetmelik

- Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

15

Tebliğler

- Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/22) - Tarımsal Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/22)

17

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2004 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

37

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/36 Sayılı Kararı

43

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/37 Sayılı Kararı

44

- Manisa İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Önlemler ve Bazı Orman Alanlarına Girişlerin Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2004/2)

45

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 319 Sayılı Kararı

48

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/62 (3030 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4736 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/77 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/62 (3030 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4736 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/77 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90