İnteraktif CD

12 Mayıs 2004 - 25460           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5162 Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5162 Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 5163 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5163 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5164 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5164 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5165 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5165 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5166 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5166 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 5167 Türkiye'de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5167 Türkiye'de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 5168 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5168 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 5169 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5169 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7226 Türkiye Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşması Altıncı Yürütme Programı 2004-2006'nın Onaylanması Hakkında Karar

5

- 2004/7230 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Rusya Federasyonu Federal Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

13

Bakanlar Kurulu Kararları

2004/7255 2004 Yılı Yatırım Programında 1998E010050 Proje Numarasıyla Yer Alan 2004/7255 2004 Yılı Yatırım Programında 1998E010050 Proje Numarasıyla Yer Alan "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı" (Marmara Projesi) Kapsamında, Planda Belirtilen Güzergaha İsabet Eden Gayrimenkullerin, Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) Tarafından Kamulaştırılması Hakkında Karar

19

- 2004/7256 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

21

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

24

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

25

Yönetmelikler

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği

26

Tebliğler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-24 Sayılı Kararı

38

- Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2004/2)

41

- Bolu İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

42

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4 (Değişik İşler), K: 2004/2 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/4 (Değişik İşler), K: 2004/2 Sayılı Kararı

43

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/143 (4533 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/11 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/143 (4533 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/11 Sayılı Kararı

46

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 2002 Sayılı Kararı

53

İlanlar

a - Yargı İlanları

59

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

76

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90