İnteraktif CD

08 Mayıs 2004 - 25456           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7223 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programları Leonardo da Vinci II, Socrates II ve Gençlik Programlarına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7191 Merkezi Konya İli, Hüyük İlçesinde Bulunan "Mahalli İdareler Tarımsal Organik Kalkınma Birliği"nin Adının "Hüyük İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

17

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

20

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

23

Yönetmelikler

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

28

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

38

- Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 ve 29 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

38

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/5 (1918 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3217 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/65 sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/5 (1918 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3217 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/65 sayılı Kararı

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

53

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90