İnteraktif CD

06 Mayıs 2004 - 25454           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7250 Şanlıurfa İli, Ceylanpınar Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

2

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 431) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 431)

6

- Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller

12

- Basınçlı Kaplar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2004-28)

24

- Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2004-29)

26

- Küspe Normları (No: 2004/17)

28

- Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-21 Sayılı Kararı

33

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 317/15 Sayılı Kararı

34

DÜZELTME (Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller ile İlgili)

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90