İnteraktif CD

02 Mayıs 2004 - 25450           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Su Altı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 4683 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

5

- Pamukkale Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/21) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/21)

7

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/22) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/22)

7

- Manisa İlindeki İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar (No: 2004/1)

8

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar

9

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

26

c- Çeşitli İlanlar

29

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91