İnteraktif CD

01 Mayıs 2004 - 25449           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Vatandaşlık Kararı

- 85 Kişi ile İlgili İptal Listesi Hakkında Karar

3

Yönetmelikler

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıp Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinde Bulunan Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Verilecek Primin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10

- Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik - Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

11

- Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 40 ıncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

Tebliğ

- Tarım ve/veya İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

c- Çeşitli İlanlar

49

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95