İnteraktif CD

30 Nisan 2004 - 25448           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5147 Entergre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun - 5147 Entergre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun

2

TBMM Kararları

- 804 (9/5, 6) Esas Nuamaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

13

- 805 Çocukları Sokeğa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

14

- 806 (9/4, 7) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

14

- 807 (10/10, 11, 36, 39, 127) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

14

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7165 Türkiye Cumhuriyeti ile Lıtvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

15

Tüzük

- 2004/7180 Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük - 2004/7180 Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Tüzük

20

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7117 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7117 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

21

- 2004/7121 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

22

- 2004/7126 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Milli Savunma Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Deniz Hakim Yarbay Nail ORAL'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

23

- 2004/7127 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

24

- 2004/7134 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7134 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

42

- 2004/7173 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ekli II Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/7173 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ekli II Sayılı Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

44

- 2004/7183 Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Sermaye Miktarının Belirlenmesi Hakkında Karar

45

- 2004/7185 İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Krokide Yer ve Sınırları İşaretlenen Alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesine Dahil Edilmesi Hakkında Karar

46

Yönetmelikler

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

48

- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

57

Tebliğler

- İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ - İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-Bildirge Uygulamasına) İlişkin Tebliğ

58

- Afyon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 01)

60

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/390, K: 2004/35 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/390, K: 2004/35 Sayılı Kararı

61

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

66

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90