İnteraktif CD

27 Nisan 2004 - 25445           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7098 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Lubnan Ulastırma ve Bayındırlık Bakanlığı Arasındaki Ulaştırma Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/7112 "Türkiye - Fransa 2000" Güncelleştirilmiş Uygulama Eki'nin Onaylanması Hakkında Karar

6

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7093 Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında İmzalanan, Ticaret ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması'nın Feshedilmesi Hakkında Karar

29

- 2004/7138 Ham petrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30

- 2004/7150 Şanlıurfa İli, Uğurlu Belediye Başkanlığı'nın, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

31

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere'nin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

32

- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

33

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

34

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

35

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

36

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

37

Yönetmelikler

- 2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - 2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

38

- Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik - Sözleşmeli Sağlık Personeli Disiplin ile Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmelik

53

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 332) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 332)

55

- Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

56

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90