İnteraktif CD

26 Nisan 2004 - 25444           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7097 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

27

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

29

- Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

31

Yönetmelikler

- Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

32

- Süleyman Demirel Üniversitesi Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi (MODKON) Yönetmeliği

34

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 9) - 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 9)

37

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/20) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/20)

134

- Aydın İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

135

İlanlar

a - Yargı İlanları

141

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

148

c- Çeşitli İlanlar

180

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

283