İnteraktif CD

22 Nisan 2004 - 25441           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzükler

- 2004/7030 Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük - 2004/7030 Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

2

- 2004/7095 Sivil Savunma Fonu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük - 2004/7095 Sivil Savunma Fonu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

4

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7103 Bazı Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

5

- 2004/7113 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2004/7113 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

8

Yönetmelikler

- 2004/7084 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

41

- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

42

Tebliğ

- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ'in Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

43

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90