İnteraktif CD

21 Nisan 2004 - 25440           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7026 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/7028 Türkiye'nin Diğer Gelişmekte Olan Ülkelerle Teknik İşbirliği - II. Aşama Başlıklı Proje Belgesi ve Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

27

- 2004/7046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

46

- 2004/7047 Terörizm ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Uluslararası İşbirliği Üzerine Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Çalıştayı'na İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

70

- 2004/7048 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

79

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/7039 437 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

119

- 2004/7170 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

133

- 2004/7171 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

135

- 2004/7172 Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

136

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

138

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

138

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

139

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

139

Yönetmelikler

- 2004/7040 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - 2004/7040 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

141

- 2004/7114 Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik - 2004/7114 Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik

142

- Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

159

- Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

159

Tebliğler

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

171

- 2004 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

176

- 2004 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

230

- 2004 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

232

- 2004 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

234

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

241

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

243

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/27)

244

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

244

- Gaziantep Valiliğinin İnşaat Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Kararı (No: 2004/1)

244

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/1 (551 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2004/36 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/1 (551 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2004/36 Sayılı Kararı

245

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

249

b - Çeşitli İlanlar

278

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378