İnteraktif CD

20 Nisan 2004 - 25439           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5132 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konıılarında İşbirliği ve Karşıliklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5132 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konıılarında İşbirliği ve Karşıliklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

5133 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 5133 Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

5134 Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5134 Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

5135 Uzman Jandarma Kanunurıda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5135 Uzman Jandarma Kanunurıda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/7019 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Güvence Fonu Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

- 2004/7020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

107

- 2004/7022 Türkiye Cumhuriyeti ile Lityanya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Hukuki ve Ticari Konularda Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

133

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/7024 Biyoloji Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

162

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7135 Bazı Çeltik ve Pirinç Türlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanrnası Hakkında Karar

183

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

185

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

186

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

187

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

188

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

189

Yönetmelikler

- İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

198

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

202

- Bitki Koruma Ürünlerinde Kalite Kontrol Analizlerini Yapacak Özel Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

202

- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

203

Tebliğ

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 59) - Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 59)

208

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

213

DÜZELTME

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik ile İlgili

214

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

215

b - Çeşitli İlanlar

241

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378