İnteraktif CD

17 Nisan 2004 - 25436           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 803 Karadeniz Sahil Yolu İşlernin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyelminin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7025 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7053 Çeşitli Karanameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 11 Kişi Hakkındaki Hükmün İptaline İlişkin Karar

36

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

38

Yönetmelik

- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik - Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

39

Tebliğ

- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 1) - Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 1)

53

İlanlar

a - Yargı İlanları

61

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90