İnteraktif CD

15 Nisan 2004 - 25434           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7010 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6996 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2004 Yılında Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar - 2004/6996 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2004 Yılında Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

42

- 2004/7038 Merkezi Şanlıurfa'da bulunan "Cabirensar Sulama Birliği"nin adının, "Yeşilova Sulama Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

81

- 2004/7061 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda İstifa Nedeniyle Boşalan Başbakanlık Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü Yüksel ÖZTÜRK'ün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

81

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

82

Yönetmelikler

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

83

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

89

- Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

90

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

95

- Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği - Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği

96

- Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

99

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

104

- Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği

113

- Çevre ve Orman Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

116

- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği

123

- Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

132

- Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

133

- Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

137

Tebliğler

- Düzce Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı

149

- Muğla İli Sınırları İçerisinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2004/1)

150

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

151

b - Çeşitli İlanlar

173

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378