"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu Maddesi Kapsamına Giren Kurumlardan Aylık Alanlara, 2004 Yılında Ne Miktarda Zam ve Tazminat Verileceğine İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.04.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25434A

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2004 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli Karar ve eki Cetveller'in yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 30/1/2004 tarihli ve 01609 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

A.GÜL          A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

G.AKŞİT         M.AYDIN       G.AKŞİT       K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı V.    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

C.ÇİÇEK         C.ÇİÇEK       A.AKSU        K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı      Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı 
            Bakanı V. 

H.ÇELİK         A.AKSU        R.AKDAĞ       B.YILDIRIM 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı 
            İskan Bakanı V. 

S.GÜÇLÜ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı         Bakanı        Bakanı 

M.H.GÜLER        E.MUMCU       O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı        Bakanı 

MADDE 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, bu Kanunun 152 nci maddesine göre 2004 yılında;

A) Ödenecek "İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı", bu Karara ekli I Sayılı Cetvelde,

B) Ödenecek "Özel Hizmet Tazminatı", bu Karara ekli II Sayılı Cetvelde,

C) Ödenecek "Diğer Tazminatlar", bu Karara ekli III Sayılı Cetvelde,

D) Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatların belirlenmesinde esas alınacak yerleşim birimleri "Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Dereceleri" başlığı ile, bu Karara ekli IV Sayılı Cetvelde,

E) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlardan, ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı ödenecek olanların listesi, bu Karara ekli V Sayılı Cetvelde,

gösterilmiştir.

MADDE 2- Bu Karara ekli I, II ve III sayılı Cetvellerdeki zam puanları ile tazminat oranlarının ödemeye esas olacak parasal tutarlara çevrilmesinde aşağıdaki usuller uygulanır:

A) I Sayılı Cetvelde yer alan zamların miktarı, Cetvelde gösterilen puanların yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunacak miktarlardan damga vergisi ve gelir vergisi kesilir.

B) II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan tazminatların miktarı, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), cetvellerde gösterilen oranların uygulanması suretiyle belirlenir. Bu suretle belirlenecek miktarlar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

II ve III Sayılı Cetvellere göre ödemeye esas olacak tazminatların oranları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinde sınıf, derece, unvan ve öğrenim durumu itibarıyla yer alan üst sınırları hiçbir şekilde geçemez.

MADDE 3- A) I Sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

2) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,

3) (1) ve (2) numaralı bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,

B) I Sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,

C) III Sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler,

esas alınır.

MADDE 4- Bu Karara ekli I, II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan zam ve tazminatların ödenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

A) Ödenecek İş Güçlüğü Zammı, II Sayılı Cetvelin "A- Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 1 inci, 2 nci ve 3 üncü grubunda sayılanlar ile Valiler hariç, ayda (1200) puanı; İş Riski Zammı, yer altı maden ocaklarında çalışanlar hariç, ayda (1000) puanı; Temininde Güçlük Zammı, I Sayılı Cetvelin "A- Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 1 inci ve 15 inci sırası ile Dip Not 3/d sırasında sayılanlar, IV Sayılı Cetvelde belirtilen kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlar, "C- Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün Dip Not 2 nci sırasına göre ve "H- Emniyet Genel Müdürlüğü Bölümü"nün Dip Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı alanlar hariç, ayda (1800) puanı; Mali Sorumluluk Zammı ayda (700) puanı hiçbir şekilde geçemez.

B) Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I Sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (İlave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç).

C) I Sayılı Cetvelin kurumsal (özel) listelerinde görev unvanları sayılanlara, listelerinin metninde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, sadece kurumsal (özel) listelerde tespit edilen puanlar üzerinden ödeme yapılır.

D) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenir.

E) Hizmetin niteliği itibariyle II Sayılı Cetvelin farklı bölümlerine göre birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi öngörülen durumlarda, bunlardan oranı fazla olan ödenir.

F) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak özel hizmet tazminatı ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı özel hizmet tazminatı ödenmez.

G) Eğitim-Öğretim Tazminatı, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından öğretmen kadrosunda fiilen öğretmenlik yapanlar ve bu kadroda olup cezaevi okullarında çalışanlar ile bunlardan okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenlere ödenir.

H) Kurumlar; mali imkanlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, bu Karara ekli cetvellerde gösterilenlerin altında bir puan veya oran tespit etmeye yetkilidirler. Ancak, bu şekilde ödeme yapılabilmesi için, tespit edilecek puan ve oranların, 5 inci maddeye göre düzenlenecek vize cetvellerinde, gerekçesiyle beraber gösterilmesi zorunludur.

I) 657 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi uyarınca zam ve tazminat ödenebilmesi için, atamanın bu maddeye göre yapıldığının ve anılan madde uyarınca aranan hizmet gerekçesinin atama onayında belirtilmiş olması zorunludur. Kazanılmış hak aylık derecesinin üstü, eşiti veya ikiden fazla alt dereceli kadrolara atananlara anılan maddeye göre zam ve tazminat ödenmez.

MADDE 5- Bu Karara ekli I, II ve III sayılı Cetvellerde yer alan zam ve tazminatlar, aşağıda belirtilen usule göre vize edilen cetvellere ve dağılım listelerine göre ödenir.

A) Her kurum, bu Karara göre ödeme yapılacak personelini görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerlerine göre, toplam kadro üzerinden I, II ve III Sayılı Cetveller ve bu Cetvellerdeki bölümler itibarıyla ayrı ayrı düzenleyeceği cetvellerde gösterir. Vizeye esas olmak üzere hazırlanan bu cetveller; Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda Bakan, Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali, Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra vize edilmek üzere, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bağlı kuruluşlarına ait olanlar Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait olanlar Devlet Personel Başkanlığına, diğer kurum ve kuruluşlara ait olanlar ise Maliye Bakanlığına gönderilir. Cetvellerin, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde vize edilmesini teminen anılan kurumlara gönderilmesi zorunludur.

B) Kurumlar, toplam kadro üzerinden vize ettirdikleri ana cetvelleri esas alarak; kurumun teşkilat yapısına göre birimlerin, bölgelerin, illerin ve ilçelerin personel durumunu (sınıf, kadro, sayı, kariyer ve dereceler itibarıyla) göz önünde tutarak her birim, bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı dağılım listeleri düzenler. Dağılım listelerinde, büyük proje için vize edilen ek özel hizmet tazminatından yararlanacak personel, her birim, bölge, il ve ilçe itibariyle unvan ve sayı bazında ayrıca belirtilir.

Düzenlenen bu dağılım listeleri, vize edilen ana cetveller ile birlikte kurumlarca, teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili Saymanlıklara, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna vize işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde gönderilir.

C) Zam ve tazminat ödemeleri, bu Karar hükümleri ve ekli Cetveller esas alınarak, yukarıdaki usule göre vize edilen ana cetveller ile eki dağılım listelerine göre yapılır. Yukarıda sözü edilen üç aylık vize ve vizeyi izleyen bir aylık dağıtım süresi içinde yapılacak ödemelerden tahakkuk memurları sorumludur.

D) Vize işlemi toplam kadro üzerinden ve yılda bir defa yapılır. Yeni ihdas edilen kadrolar hariç, yıl içindeki değişiklikler vizeye tabi değildir.

MADDE 6- Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

Kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere, kadro görevinin gerektirdiği hizmetleri fiilen yapmayanlara, kadro görevinin gerektirdiği görevler haricinde bulunan birim, yer ve hizmetlerde görevlendirilenlere (misafirhane, kamp, eğitim ve dinlenme tesisi, lojman, öğretmenevi, hakimevi, polisevi, orduevi ve benzeri yerler dahil) bulundukları hizmet sınıfına, kadro unvanına ve kariyerine bakılmaksızın, 4 üncü maddenin (B) bendine göre zam ve ekli III sayılı Cetvelin (G) bölümünün (b) sırasının "2- Diğerlerinden" alt sırasına (yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlara kendi sıralarına) göre tazminat ödenir.

MADDE 7- Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II Sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve bu ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olup, bu süreye;

1- Mehil müddeti,

2- Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; bu görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3- Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

4- Mazeret izinleri,

5- Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,

6- Görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.

B) Ek özel hizmet tazminatı esas olarak, personelin asli görev yerine göre tespit edilir. Ancak kesintisiz on beş günden, kesintili olarak da bir yılda üç aydan fazla bir süre ile bölge içinde ve fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır.

Ancak, üç güne kadar olan geçici görevler, bu bentte belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

C) Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli için "köy ve diğer yerleşim birimleri"nde ödenecek ek özel hizmet tazminatı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

D) Asli görev yerleri IV Sayılı Cetvel kapsamı dışında bulunanlardan, bu Cetvel kapsamındaki yerleşim birimlerine vekaleten atananlara veya geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı anılan Cetvelde yer alan bölgeler için öngörülen ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

MADDE 8- Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.

MADDE 9- 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

A) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

1) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

2) Vekaletin, Bakanlar Kurulu Kararı veya Müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak;

1) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,

2) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

3) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

4) Tazminat aldıkları derecelerinden daha alt dereceli bir kadroya vekalet edenlere;

5) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

6) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

7) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüden sözleşmeli personele,

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

B) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir.

MADDE 10- Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatları; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenir. Aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunur.

MADDE 11- A). Bu Karara ekli I Sayılı Cetvelde ve Kararın 4 üncü maddesinin (B) bendinde yer alan zamlar ile II ve III Sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;

1) Her statüdeki sözleşmeli personele (6.2.1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere),

2) Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı ödendiği sürece),

3) 657 sayılı Kanun ile bu Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmeyenlere (Hakim ve Savcı Adayları dahil),

ödenmez.

B) 1) Asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre "ikinci görev" verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı,

2) İlköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile okul ve kurumlarda genel idare hizmetleri sınıfındaki kadrolara atanan yöneticilere, kreş ve gündüz bakım evleri ile öğretmen evlerinde görev yapanlara eğitim-öğretim tazminatı,

3) Kurul Başkanı kadrosunda bulunanlara denetim tazminatı,

4) Mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere muayenehane veya laboratuar açanlara; özel hastane, muayenehane, poliklinik, laboratuar, okul, öğrenci etüt merkezi ve kurs gibi yerlerde çalışanlara; 4857 sayılı İş Kanununa göre işyeri hekimi olarak görev yapanlara, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları,

ödenmez.

C) III sayılı Cetvel kapsamında düzenlenen "Diğer Tazminatlar"dan yararlananlara (III Sayılı Cetvelin (E) Bölümü ile (F) Bölümünün 2 nci sırasından faydalananlar hariç), ayrıca özel hizmet tazminatı verilmez.

MADDE 12- A) Yeniden teşkilatlanma ve kadro düzenlemeleri sonucunda Şahsa Bağlı Kadro Cetvellerinde unvanları gösterilenlere, bu Kararda kadroları için öngörülen zam ve tazminatlar ödenir.

B) Yeniden teşkilatlanma ve özelleştirmeye ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince şahsa bağlı haktan yararlananlara, ilgili mevzuatları uyarınca şahsa bağlı hak uygulaması sona erinceye kadar, bulundukları yeni kadrolarına ait zam ve tazminatlar ödenmez.

MADDE 13- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda görevli personele ödenecek; İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve diğer tazminatların miktar ve oranları, yan ödeme katsayısı ve en yüksek Devlet memuru aylığı dikkate alınarak 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulunca karara bağlanan bütçeleri ile tespit edilir. Söz konusu personele bu Karara ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellere göre ayrıca ödeme yapılmaz.

MADDE 14- Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

A) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı,

B) Bu Kararnamede yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli Cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı,

yetkilidir.

MADDE 15- Bu zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenir.

Zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, bu Karar ve eki Cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 16- 19.1.1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Bu Karar ve ekli cetveller 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

       I SAYILI CETVEL 
       İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı 
       (A) 
       GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1   Müsteşar: 
    a) Başbakanlık Müsteşarı.......................................................:      2000        -      2500        - 
    b) Diğerleri...................................................................:      1800        -      2200        - 
2   Müsteşar Yardımcısı: 
    a) Başbakanlık.................................................................:      1200        -      1600        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       975        -       975        - 
3   Müşavir: 
    a) Başbakan Müşaviri...........................................................:       975        -       975        - 
    b) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık Müşaviri.................................:       950        -       750        - 
4   Kurul Başkanı: 
    a) Bakanlık ve Müsteşarlık.....................................................:       975        -       975        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       800        -       900        - 
5   Genel Müdür....................................................................:       975        -       975        - 
6   Genel Müdür Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi................................:       800        -       900        - 
7   Daire Başkanı..................................................................:       800        -       900        - 
8   Hukuk Müşavirliği: 
    a) I. Hukuk Müşaviri...........................................................:       975        -       800        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       800        -       750        - 
    c) Raportör (Hukuk Fakültesi Mezunu)...........................................:       650        -       300        - 
9   Avukat.........................................................................:       800        -       750        - 
10   a) Savunma Sekreteri: 
    - Başbakanlıkta (Merkez Teşkilatı).............................................:       800        -       900        - 
    - Bakanlıklarda................................................................:       800        -       800        - 
    - Diğer Yerlerde...............................................................:       800        -       500        - 
    b) Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı........................................:       650        -       450        - 
11   Müşavir, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri....................................:       725        -        -        - 
12   Bölge Başmüdürü, Başmüdür, Bölge Müdürü........................................:       850        -       550        - 
13   12 nci sırada sayılanların yardımcıları........................................:       650        -       500        - 
14   Fen ve Tetkik Kurulu Başkan ve Üyeleri.........................................:       650        -       500        - 
15   Bilgi İşlem: 
    a) BİM Müdürü, BİM Şube Müdürü.................................................:       800        -       900        - 
    b) BİM Müdür Yardımcısı........................................................:       750        -       800        - 
    c) Çözümleyici, Programcı......................................................:       750        -       650        - 
    d) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı Yard......................................:       750        -       500        - 
    e) Bilgisayar İşletmeni........................................................:       750        -       250        - 
16   Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni............................................:       750        -       250        - 
17   Fabrika, Kombina, İşletme: 
    a) Müdür.......................................................................:       800        -       650        - 
    b) Müdür Yardımcısı............................................................:       650        -       500        - 
18   Özel Kalem Müdürü: 
    a) Başbakanlıkta...............................................................:       975        -       975        - 
    b) Bakanlıklarda (Devlet Bakanlıkları dahil)...................................:       800        -       900        - 
19   YÖK Genel Sekreteri............................................................:       975        -       975        - 
20   Üniversitelerarası Kurul, ÖSYM ve Üniversite Genel 
    Sekreteri......................................................................:       800        -       900        - 
21   Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreteri ile TODAİE 
    Genel Sekreteri................................................................:       600        -       700        - 
22   a) 19 ve 20 nci sıralarda sayılanların Yard....................................:       800        -       900        - 
    b) Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri.........................................:       800        -       700        - 
23   a) İl Müdürü, Özel Çevre Koruma Müdürü.........................................:       700        -       700        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    b) Bunların Yardımcıları.......................................................:       600        -       600        - 
24   Şube Müdürü, Müdür, APK Uzmanı, AT Uzmanı: 
    a) Kadro derecesi (1-4) olan...................................................:       600        -       500        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       550        -       400        - 
25   Uzman, Araştırmacı, Aktüer: 
    a) Kadro derecesi (1-4) olan...................................................:       600        -       300        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       550        -       300        - 
    c) Uzman Yardımcısı............................................................:       525        -       75        - 
26   a) Müdür Yardımcısı............................................................:       550        -       200        - 
    b) Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri...............................................:       500        -       200        - 
27   Kütüphaneci (Fakültelerin Kütüphanecilik Bölümün_ 
    den mezun olanlar).............................................................:       500        -       400        - 
28   Tercüman, Mütercim.............................................................:       500        -       500        - 
29   İnfaz ve Koruma Başmemuru......................................................:       700       600       600        - 
30   İnfaz ve Koruma Memuru.........................................................:       600       600       500        - 
31   Her Derece Yargı Organları ve Seçim Kurullarında 
    Görevli: 
    a) Müdür: 
    - Kadro derecesi (1-2) olan....................................................:       900        -       900        - 
    - Kadro derecesi (3-4) olan....................................................:       900        -       800        - 
    - Diğerleri....................................................................:       800        -       750        - 
    b) Şef, Zabıt Katibi...........................................................:       700        -       600        - 
    c) Mübaşir.....................................................................:       600        -       200        - 
32   Gişe Memuru (Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
    Köprüleri ve Otoyollarda)......................................................:       500       500        -       700 
33   Kaptan, Çarkçı.................................................................:       600        -        -        - 
34   İtfaiye Teşkilatı: 
    a) Müdür Yardımcısı, Grup Amiri................................................:       500        -       200        - 
    b) Amir, İtfaiyeci, Başçavuş, Çavuş, Onbaşı, Er, 
    Operatör, Şoför................................................................:       500       200        -        - 
35   Veznedar, Tahsildar............................................................:       500        -        -       700 
36   Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü: 
    a) Döner Sermaye Merkez Müdürü, Döner Sermaye 
    İşletme Müdürü, Döner Sermaye Saymanı, Fon Say_ 
    manı, Sayman...................................................................:       600        -       300       400 
    b) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Döner Sermaye 
    İşletmelerinde ve Fonlarda Sayman olarak görevlen_ 
    dirilenler.....................................................................:       500        -        -       375 
37   Ambar Memuru, Depo Memuru......................................................:       500        -        -       575 
38   Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, 
    Koruma Amir Yardımcısı, Koruma Memuru..........................................:       500       175        -        - 

NOT:

1- Bu bölümde yer alan görev unvanları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı dışındaki sınıflarda yer alsa dahi bunlara bu bölümdeki zamlar ödenir.

2- Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Uzman Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Yardımcıları, Aktüer ve Yardımcıları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı merkez teşkilatına dahil Kontrolörler ve Stajyer Kontrolörler; İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları; İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Belediye Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları; Maliye Bakanlığı Muhasebe, Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Bağ-Kur Denetmenleri, Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve bunların yardımcıları; yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıplarından;

a) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

  - Kadro derecesi (1-4) olanlara          1.800 
  - Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara    1.500 
  - Yardımcı ve Stajyerlere              800 

b) Bölge ve İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip olup,

  - Kadro derecesi (1-4) olanlara          1.350 
  - Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlara    1.050 
  - Yardımcı, Stajyer veya aday durumunda olanlara  600 

puan Temininde Güçlük Zammı verilir.

Bunlara (a) ve (b) fıkralarına göre verilen Temininde Güçlük Zammı puanının %50'si oranında İş Güçlüğü Zammı ayrıca ödenir.

3-a) 15/a sırasında sayılanlara (1300), 15/b ve c sıralarında sayılanlara (1100), 15/d ve e sıralarında sayılanlara ise (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

b) 16 ncı sırada sayılanlara (750) puana kadar Temininde Güçlük Zammı,

c) 15 ve 16 ncı sırada sayılanlara (500) puana kadar İş Riski Zammı, kadro unvanları ile ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece ayrıca verilebilir.

d) 15/c, d ve e sıraları ile 16 ncı sırada sayılanlardan, aynı görevi yapmaya devam eden Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amirlerine de belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir.

       (B) 
       TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI VE KARİYER                          Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan; 
1   Başmühendis, Başmimarlara......................................................:      1025        -      1400        - 
2   En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mü_ 
    hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir 
    plancılarına kendi ihtisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara..............................................:       800        -       975        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       800        -      1400        - 
3   En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş jeolog, hid_ 
    rolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, 
    kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, mate_ 
    matikçi, astronom, tütün eksperi (4 yıllık lisans 
    eğitimli) olanlarla, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı 
    Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan 
    kendi ihtisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara...............................................:       775        -       975        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       775        -      1400        - 
4   En az 4 yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer 
    personelden kendi ihtisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara...............................................:       700        -       975        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       700        -      1400        - 
5   En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim 
    görmüş yüksek teknikerler ve teknikerler ile tütün 
    eksperleri, prospektörlerden kendi ihtisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara...............................................:       650        -       975        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       650        -      1400        - 
6   Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya 
    Mesleki teknik kurs görenler, Fen Memurları, Devlet 
    Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar 
    Yüksekokulu mezunlarından kendi ihtisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara...............................................:       600        -       525        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       600        -       850        - 
7   Lise dengi mesleki teknik okul mezunlarından kendi 
    ihtisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara...............................................:       525        -       425        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       525        -       525        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
8   Kadroları bu sınıfa dahil diğer personelden kendi ih_ 
    tisas dallarında; 
    a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara...............................................:       500        -       425        - 
    b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara........................................:       500        -       525        - 

NOT:

1- Yukarıdaki temininde güçlük zamlarının ödenmesinde "kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresi"nin belirlenmesinde (31.12.2003 tarihi itibarıyla "5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar" sırasından faydalananlar hariç), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler esas alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hüküm uygulanır.

2- Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan personelden;

a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlara, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinden yararlandıklarını belgelemeleri şartı ile, 250 puan,

b) Açık maden ocaklarında çalışanlara, 400 puan,

c) Yer altı maden ocaklarında fiilen günde 3 saatten aşağı olmamak üzere çalışanlara, ayda 1000 puanı geçmemek üzere her gün için, 50 puan,

d) Ünitesinin gücü 150.000 KW'tan küçük olmayan üretim santralleri, 100.000 KW'lik transformatör merkezleri ve 380.000 Volt'luk enerji nakil hatlarında inşa, tevsi, işletme mahallerinde fiilen çalışanlara, 500 puan,

e) Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretimi, imalat, deneme ve imha işlemlerinde, yüksek fırın veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatlarında sürekli olarak çalışanlara, 325 puan.

iş riski zammı puanları ilave olarak verilebilir.

(c) bendine göre iş riski zammı ödenenlere, (a), (b), (d) ve (e) bentlerine göre ayrıca iş riski zammı ödenmez.

3- Bu bölümün 1, 2 ve 3 No'lu sıra numaralarında sayılan kariyerler ile yüksek tekniker, tekniker ve tütün eksperi kariyerlerini haiz olanlardan;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 ve 26/a, (F) Bölümünün 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Bölümünün B/1, 2, 3, 4 üncü sıra numaralarında yazılı olan görev unvanlarını işgal edenlere 1400 puan temininde güçlük zammı,

b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara 1250 puan daha temininde güçlük zammı,

bölümlerindeki puanlarına ilave olarak ayrıca ödenebilir.

Ancak kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri her türlü destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara bu bölüme göre ödeme yapılmaz.

4- 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim kurumlarının istatistik bölümlerinden mezun olanlar, istatistik alanına giren konulardan birinde master ya da doktora yapmış olanlar ve Devlet İstatistik Enstitüsü Eğitim Merkezini bitirerek "Lisans Sonrası İstatistik Sertifikası" alanlardan; 31.12.2003 tarihinden önce Teknik Hizmetler Sınıfında istatistikçi kadrosunda görev almış veya yine bu tarihten önce yukarıdaki dipnot 3 üncü sırada sayılan kadrolara atanmış olup da, bu tarihe kadar istatistikçi gibi zam ve tazminat alanlar; istatistikçi kadrosuna atanıp atanamadıklarına bakılmaksızın, bu Kararnamede yer alan zam ve tazminatların ödenmesi yönünden istatistikçi kabul edilir. Ancak 15.01.2004 tarihine kadar istatistikçiler için öngörülen zam ve tazminatları almamış olanlardan, 657 sayılı Kanun uyarınca istatistikçi kadrosuna atanamayacak durumda olanlara, 15.01.2004 tarihinden itibaren istatistikçiler gibi veya bu kariyerden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

       (C) 
       SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1   a) Klinik Şefi.................................................................:       900       500      1800        - 
    b) Klinik Şef Yardımcısı.......................................................:       850       500      1700        - 
    c) Başasistan..................................................................:       825       500      1650        - 
    d) Uzman Tabip.................................................................:       800       500      1600        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    e) Asistan Tabip...............................................................:       800       500      1300        - 
    f) Pratisyen Tabip.............................................................:       800       500      1200        - 
    g) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda 
    bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi 
    alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar 
    (Bunlardan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Asistan 
    kadrolarında olanlar dahil)....................................................:       800       500      1300        - 
    h) Diş Tabipleri...............................................................:       650       500      1100        - 
2   Eczacı; 
    a) Yataklı tedavi kurumlarında.................................................:       650       500       800        - 
    b) Diğer yerlerde..............................................................:       600       500       700        - 
3   Sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunup da; 
    a) Mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş olanlar; 
    1- Yataklı tedavi kurumlarında.................................................:       600       500       600        - 
    2- Diğer yerlerde..............................................................:       550       500       500        - 
    b) Lise dengi mesleki sağlık öğrenimi görmüş 
    olanlar; 
    1- Yataklı tedavi kurumlarında.................................................:       550       500       200        - 
    2- Diğer yerlerde..............................................................:       500       500       200        - 
    c) Diğer personel; 
    1- Yataklı tedavi kurumlarında.................................................:       550       500        -        - 
    2- Diğer yerlerde..............................................................:       500       500        -        - 
4   Teknisyen Yardımcısı...........................................................:       500       500        -        - 
5   a) Uzman Veteriner.............................................................:       650       500      1800        - 
    b) Veteriner...................................................................:       550       500      1800        - 
6   Hayvan Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknisyeni, 
    meslek lisesi mezunu Laborantlar; 
    a) Yükseköğrenimliler..........................................................:       550       500       950        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       550       500       875        - 
7   Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı 
    (Merkez-Taşra); Bölge Laboratuarları; Kontrol, 
    Islah, Araştırma Enstitüleri ve Kurumları; Halk 
    Sağlığı Laboratuarları; 
    a) Başkan, Başkan Yardımcısı...................................................:      1000       500      1800        - 
    b) Müdür ve Müdür Yardımcısı (En az 4 yıllık 
    mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık 
    personeli olması kaydıyla).....................................................:       900       500      1300        - 
    c) Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre 
    Uzman olanlar..................................................................:       900       500      1300        - 
    d) Kimyager, Bakteriyolog, Biyolog, Eczacı, 
    Tıbbi Teknolog.................................................................:       775       500      1125        - 
    e) Sağlık Memuru, Hemşire, Laboratuar 
    Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborant.......................................:       600       500       875        - 

NOT:

1- Veteriner kökenli personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25 ve 26/a sıra numaraları ile (G) bölümünün B/6-(b) ve (c) sıra numaralarında sayılanlara 1400 puana kadar temininde güçlük zammı,

b) Ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı olarak sürekli görevle atananlara ayrıca 1250 puana kadar daha temininde güçlük zammı,

bölümlerindeki puanlarına ilaveten ödenebilir.

Ancak, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem, levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde çalışanlara bu puanlar verilmez.

2- Bu bölümün 1/a, b, c, d, e, f ve 7 nci sıralarında, Sağlık Bakanlığına ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında, "(G)- Belediyeler, Özel İdareler ve Bağlı Kuruluşları ile Birlikler" bölümünün B/6 sırasında, Adli Tıp Kurumuna ait kesimin 1 ve 2 nci sıralarında gösterilen personelden, tabip kökenli olanlara;

A) IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelerden;

a) 2 ve 3 üncü bölgelerde çalışanlara.......................: 2000

b) 4 üncü bölgede çalışanlara...............................: 2500

c) 5, 6 ve 7 nci bölgelerde çalışanlara.....................: 3000

puan,

B) IV sayılı Cetvelde sayılmayan kalkınmada

öncelikli yörelerde çalışanlara.............................: 1500

puan, ek temininde güçlük zammı verilebilir.

       (D) 
       EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1   Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü ve Yüksekokullarda: 
    a) Müdür.......................................................................:       975        -        -        - 
    b) Müdür Yardımcısı............................................................:       925        -        -        - 
2   İlköğretim Okulları, Orta Dereceli Okullar, Mesleki ve 
    Teknik Okullar (Kurslar dahil), Azınlık Okulları, 
    Çıraklık Eğitim Merkezi, Rehberlik Merkezi, Halk 
    Eğitim Merkezinde: 
    a) Müdür.......................................................................:       925        -        -        - 
    b) Müdür Yardımcısı............................................................:       900        -        -        - 
3   Mesleki Teknik Okullarda: 
    Bölüm Şefi, Atölye Şefi, Laboratuar Şefi.......................................:       725        -        -        - 
4   Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda 
    (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge 
    Okullarında: 
    a) Müdür.......................................................................:       925        -       250        - 
    b) Müdür Yardımcısı............................................................:       900        -       250        - 
    c) Öğretmen....................................................................:       600        -       250        - 
5   Öğretmen.......................................................................:       500        -        -        - 

NOT:

1- Bu bölümün 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sıralarında sayılanlara (250), cezaevlerinde görevli öğretmenlere (450) puan iş riski zammı ödenir.

2- Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.

3- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle;

A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek;

a) Müdür, Müdür Yardımcılarına,

b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,

c) Yabancı dil öğretmenlerine,

d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine,

değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir.

       (E) 
       YARDIMCI HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlardan; 
1   Yataklı ve Yataksız Tedavi Kurum ve Kuruluşları 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    ile Islah Kurum ve Enstitüleri, Hayvan Yetiştirme 
    ve Temin Laboratuarlarında; Hasta Bakıcı, Hayvan 
    Bakıcısı, Hizmetli, Hademe, Odacı..............................................:       500       300        -        - 
2   Teknisyen Yardımcısı...........................................................:       500        -       375        - 
3   Bekçi..........................................................................:       500       175        -        - 
4   Diğerleri......................................................................:       500        -        -        - 
       (F) 
       KİT ORTAK GÖREV UNVANLARI 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1   Yönetim Kurulu Üyesi (kadrolu), Koordinatör, 
    KİT Müşaviri...................................................................:       800        -       900        - 
2   a) Genel Sekreter (Merkezde)...................................................:       800        -       700        - 
    b) Genel Sekreter Yardımcısı (Merkezde)........................................:       600        -       500        - 
3   Müessese Müdürü................................................................:       800        -       800        - 
4   Müessese Müdür Yardımcısı......................................................:       650        -       650        - 
5   Grup Başkanı...................................................................:       650        -       725        - 
6   Grup Başkan Yardımcısı, Grup Müdürü............................................:       525        -       650        - 
7   Grup Müdür Yardımcısı..........................................................:       525        -       525        - 
8   Teşkilat Şemalarında Daire Başkanlığı Üniteleri 
    Bulunmayan Bankaların Seksiyon ve Birim 
    Müdürlüklerinde 
    a) Müdür.......................................................................:       650        -       500        - 
    b) II. Müdür, Müdür Yardımcısı.................................................:       500        -       400        - 
9   Daire Başkan Yardımcısı, Maden Kredi Komitesi 
    Başkanı ve Üyesi, Disiplin Kurulu Başkanı ve 
    Üyesi, Satınalma Komisyonu Başkanı.............................................:       650        -       500        - 
10   Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü 
    (Merkezde).....................................................................:       650        -       500       250 
11   Genel Muhasebe Müdür Yardımcısı, Muhasebe II. 
    Müdürü, Müdür Yardımcısı (Merkezde)............................................:       550        -       400       250 
12   Muhasebeci.....................................................................:       500        -       300       250 
13   Muhasebeci Yardımcısı..........................................................:       500        -       200       250 
14   Banka Şube Müdürü..............................................................:       600        -       500       250 
15   İkinci Müdür, Banka Şube Müdür Yardımcısı......................................:       550        -       200       250 
16   Amir...........................................................................:       500        -       200        - 

NOT: Kefalet Sandıklarına tabi, açıklardan sorumlu, Veznedarlar gibi doğrudan para tahsil ve tediye etmekle görevlendirilenlere (250) puan mali sorumluluk zammı verilir. Ancak bu şekilde zam verilecek personel sayısı, toplam personel sayısının %15'ini geçemez.

       (G) 
       BELEDİYELER, ÖZEL İDARELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BİRLİKLER 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    A- İl Özel İdareleri ve Bağlı Kuruluşları: 
1   İl Özel İdare Müdürü 
    a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................................:       750        -       400       325 
    b) Diğer İller.................................................................:       650        -       400       325 
2   İl Özel İdare Müdür Yardımcısı 
    a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................................:       650        -       300        - 
    b) Diğer İller.................................................................:       550        -       250        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
3   Encümen Başkatibi..............................................................:       575        -        -        - 
    B- Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları: 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1   Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri............................................:       975        -       975        - 
2   Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı..................................:       800        -       900        - 
3   Belediye Başkan Yardımcısı: 
    a) Nüfusu 100.000 ve daha yukarı olan 
    belediyelerde..................................................................:       800        -       800        - 
    b) Diğer Belediyelerde.........................................................:       750        -       500        - 
4   Büyükşehir Belediye Daire Başkan Yardımcısı....................................:       650        -       500        - 
5   Özel Kalem Müdürü: 
    a) Büyükşehir Belediyeleri.....................................................:       650        -       400        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       600        -       400        - 
6   a) Çevre Sağlığı Müdürü (Tabip), Sağlık İşleri 
    Müdürü (Tabip).................................................................:       800        -      1175        - 
    b) Veteriner İşleri Müdürü (Veteriner).........................................:       600       225      1100        - 
    c) (a) ve (b) de sayılanların yardımcıları.....................................:       600        -      1100        - 
7   Başkatip.......................................................................:       575        -        -        - 
8   Hesap İşleri Müdürü, Muhasebe Müdürü, 
    Muhasebeci, Sayman.............................................................:       600        -       300       400 
9   (8) inci sırada sayılanların yardımcıları......................................:       550        -       200        - 
10   Zabıta teşkilatında görevli Amir, Başkomiser, 
    Komiser, Komiser Yardımcısı, Memur ile 
    Belediye Trafik Memurları......................................................:       500       175        -        - 
    C- Ortak Unvanlar 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1   Bağlı Kuruluşlar Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi..................................:       800        -       900        - 
2   Birlik Sekreteri...............................................................:       650        -       350        - 
3   İcra Memuru....................................................................:       500       250        -       250 
4   Kontrolör, Kontrol Memuru......................................................:       525        -       375        - 
       (H) 
       GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERLE KİTLERE İLİŞKİN KURUMSAL BÖLÜM 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    ANAYASA MAHKEMESİ 
    Genel Sekreter Yardımcısı....................................................:        900        -       900        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    BAŞBAKANLIK 
1   Başbakan Başmüşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı....................................:      1450        -      1700        - 
2   Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başkan..............................................:       975        -       975        - 
3   Basın Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, 
    Uzman, Uzman (Şube Müdürü), Şube Müdürü, 
    Merkez Teşkilatında Araştırmacı................................................:       800        -       800        - 
4   Ayniyat Saymanı................................................................:       700        -       750        - 
5   Uzman Yardımcısı, Şef..........................................................:       700        -       800        - 
6   Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde Arşiv 
    Hizmetlerinde çalışanlar (hizmetliler hariç)...................................:       700        -       800        - 
7   Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü: 
    a) Müdür.......................................................................:       900        -       900        - 
    b) Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü...............................................:       800        -       900        - 
    c) Sayman......................................................................:       700        -       800       250 
    d) Sayman Yardımcısı, Şef......................................................:       700        -       800        - 
    e) Memur, Santral Memuru, Daktilograf, Hemşire, 
    Sekreter.......................................................................:       700        -       300        - 
8   Raportör, Daktilograf, Memur, Santral Memuru, 
    Hemşire, Sekreter, Şoför.......................................................:       700        -       300        - 
NOT: Örtülü ödenek hesaplarından sorumlu olan kişiye ayrıca (400) puan mali sorumluluk zammı ödenir. 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 
1   Başkan.........................................................................:      1450        -      1700        - 
2   Başkan Yardımcısı..............................................................:       975        -       975        - 
3   Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü), Devlet 
    Personel Uzmanı................................................................:       800        -       750        - 
4   Şube Müdürü: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Kadro derecesi (3) olanlar..................................................:       750        -       700        - 
5   Devlet Personel Uzman Yardımcısı, Şef..........................................:       650        -       350        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 
1   Merkez (Başkanlık): 
    a) Başkan (Mühendis)...........................................................:       975        -       975        - 
    b) Başkan Yardımcısı (Mühendis)................................................:       800        -       900        - 
    c) Mühendis, Jeolog, Fizikçi, Mimar, Kimyager, 
    Matematikçi....................................................................:       550        -       750        - 
2   Taşra (Nükleer Araştırma-Eğitim Merkezi ve 
    Enstitü Müdürlüğü): 
    a) Müdür (Mühendis)............................................................:       550       325       850        - 
    b) Müdür Yardımcısı (Mühendis).................................................:       500       325       800        - 
    c) Bölüm Başkanı, Mühendis, Jeolog, Fizikçi, 
    Mimar, Kimyager, Matematikçi...................................................:       550       325       750        - 
    d) Tekniker (Makine-Reaktör Elektronik)........................................:       500       325       325        - 
    e) Teknisyen (Makine-Reaktör Elektronik).......................................:       500       325       850        - 
3   a) Sayman......................................................................:       575        -        -       400 
    b) Ayniyat Saymanı.............................................................:       500        -        -       375 
4   Merkez-Taşra: 
    a) Şube Müdürü: 
    - Kadro derecesi (1-2) olanlar.................................................:       800        -       750        - 
    - Kadro derecesi (3-4) olanlar.................................................:       750        -       700        - 
    b) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi................................................:       650        -       350        - 

NOT: 1/a, b, c sıraları ile 2/a, b, c, d sıralarından, kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975,5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
    İLE DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, 
    Şube Müdürü, Borsa Komiseri, Hazine Uzmanı, 
    Dış Ticaret Uzmanı: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
    c) Kambiyo Müdür Yardımcısı, Borsa Komiser 
    Yardımcısı.....................................................................:       650        -       600        - 
2   Hazine Saymanı.................................................................:       800        -       750       400 
3   Hazine Sayman Yardımcısı.......................................................:       650        -       600        - 
4   Uzman..........................................................................:       700        -       350        - 
5   Şef, Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman 
    Yardımcısı.....................................................................:       650        -       350        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 
1   Genel Sekreter, Başkan.........................................................:       975        -       975        - 
2   Genel Sekreter Yardımcısı......................................................:       800        -       900        - 
3   D.P.T. Planlama Uzmanı.........................................................:       800        -       750        - 
4   Şube Müdürü: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
5   D.P.T. Planlama Uzman Yardımcısı, Şef..........................................:       650        -       350        - 
    DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 
1   Başkan.........................................................................:      1450        -      1700        - 
2   Başkan Yardımcısı..............................................................:       800        -       900        - 

NOT: (1) ve (2) nci sırada sayılan unvanları taşıyan personelden kariyerleri Mühendis, Matematikçi, İstatistikçi, olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 
1   Başkan.........................................................................:      1450        -      1700        - 
2   Başkan Yardımcısı..............................................................:       975        -       975        - 
3   Din İşleri Yüksek Kurulu: 
    a) Başkan......................................................................:       975        -       975        - 
    b) Üye.........................................................................:       800        -       900        - 
4   Müftüler: 
    a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................................:       725        -       650        - 
    b) Diğer iller.................................................................:       700        -       500        - 
5   Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü.................................................:       550        -       400        - 
6   Mushafları İnceleme Kurulu: 
    a) Başkan......................................................................:       650        -       500        - 
    b) Üye.........................................................................:       575        -       400        - 
7   Murakıp........................................................................:       500        -       200        - 
8   Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü: 
    a) Müdür.......................................................................:       650        -       400       400 
    b) Müdür Yardımcısı............................................................:       500        -       300        - 
9   Teberrukat Saymanı.............................................................:       500        -        -       275 
10   Vaiz: 
    a) Başkanlıkta.................................................................:       600        -       250        - 
    b) Diğer yerlerde..............................................................:       500        -       150        - 
    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
    Uçuş İşleri Şubesinde Görevli: 
    a) Pilot.......................................................................:       500       250       575        - 
    b) Rasıt.......................................................................:       500       250       250        - 
    c) Uçak Kontrol Makinisti......................................................:       575       250       250        - 
    d) Uçak Telsizcisi.............................................................:       500       250        -        - 

NOT: Kadastro üyelerine Teknik Hizmetler Bölümünde öngörülen puanlara ilave 
olarak 425 puan temininde güçlük zammı ödenebilir. 
    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Vakıflar Meclisi Üyesi (Kadrolu)...............................................:       800        -       900        - 
1   Teknik kökenli olmayan: 
    a) Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, 
    Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez) 
    - Kadro derecesi (1-2) olanlar.................................................:       800        -       750        - 
    - Kadro derecesi (3-4) olanlar.................................................:       750        -       700        - 
    b) Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra)..........................................:       700        -       400        - 
    c) Müdür Yardımcısı, Uzman (1-4)...............................................:       650        -       350        - 
3   Araştırmacı, Şef...............................................................:       500        -       500        - 
4   Restoratör.....................................................................:       500        -       575        - 
5   Kütüphaneci....................................................................:       500        -       400        - 

NOT: 1 inci sırada sayılan unvanı taşıyan personelden, Teknik Hizmetler Bölümün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir. 2 nci sırada sayılan Saymanlık Müdürlerine (400) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

    GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
1   Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürü: 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................................:       800        -       900        - 
    b) Diğer iller.................................................................:       800        -       800        - 
2   (1)'de sayılanların yardımcıları...............................................:       800        -       750        - 
3   Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
4   (3)'de sayılanların yardımcıları...............................................:       650        -       600        - 
5   Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK 
    Uzmanı, Araştırmacı: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Kadro derecesi (3-4) olanlar................................................:       750        -       700        - 
    c) Diğerleri...................................................................:       650        -       350        - 
6   Şube Müdürü (Taşra), Uzman.....................................................:       700        -       350        - 
7   Şef, Amir, Gümrük Başmemuru....................................................:       650        -       350        - 
    KADININ STATÜSÜ VE SORUNLARI GENEL 
    MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE ARAŞTIRMA KURUMU 
    Merkez 
1   Şube Müdürü: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
2   Sosyal Araştırma Uzmanı........................................................:       800        -       750        - 
3   Sosyal Araştırma Uzman Yardımcısı..............................................:       650        -       350        - 
    ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
1   Şube Müdürü, Uzman.............................................................:       800        -       800        - 
2   Uzman Yardımcısı, Şef..........................................................:       650        -       350        - 
    ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI 
1   Başkan.........................................................................:       975        -       975        - 
2   Başkan Yardımcısı..............................................................:       800        -       900        - 
3   Özürlüler Uzmanı...............................................................:       800        -       750        - 
4   Şube Müdürü: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
5   Özürlüler Uzman Yardımcısı.....................................................:       650        -       350        - 
    ADALET BAKANLIĞI 
1   Cezaevi Müdürleri..............................................................:       900       500      1100        - 
2   Müdür, Şube Müdürü, APK Uzmanı: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       900        -       850        - 
    b) Kadro derecesi (3-4) olanlar................................................:       800        -       800        - 
    c) Diğerleri...................................................................:       800        -       750        - 
3   Şef............................................................................:       700        -       450        - 
4   Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Pedagog............................................:       600       325       400        - 
5   Emanet Memurları (Adliye)......................................................:       550       300        -        - 
6   İdare Memurları (Ceza ve Tevkifevleri).........................................:       600       300       400        - 
7   İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı.............................................:       600       500       500        - 
8   Cezaevi Katibi.................................................................:       600        -       500        - 
9   Tebligat Memuru, Mübaşir.......................................................:       600        -       200        - 

NOT: Özel Tip ve (E) Tipi Cezaevi Müdürlerine ayrıca (200) puan, Emanet Memurluğu kadrosu bulunmayan Adliyelerde, bu görevi fiilen yürüten personele (300) puan iş riski zammı ödenir.

    ADLİ TIP KURUMU 
1   Başkan, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulu 
    Başkan ve Üyeleri, Daire Başkanı, Grup Başkanı.................................:       975        -      1400        - 
2   Adli Tıp Şube Müdürü, İhtisas Dairesi Uzmanı, 
    Uzman (Bilirkişilik görevi yapan)..............................................:       650       600      1400        - 
3   Asistan (Araştırma Görevlisi), Eczacı..........................................:       650       600       500        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
4   Silah Muayene Memuru...........................................................:       500       600       500        - 
5   Sağlık Teknisyeni ve Yardımcısı, Laborant, 
    Laborant Yardımcısı, Hemşire...................................................:       550       600       275        - 
6   Hizmetli (Gözlem, Biyoloji, Trafik, Fizik, Kimya ve 
    Morg Daire Başkanlıklarında)...................................................:       500       325        -        - 
7   Şoför, Bekçi (Morg İhtisas Daire Başkanlığı), 
    Emanet Memuru..................................................................:       500       200        -        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL 
    KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 
1   GES Grubu MORS Operatörü, Telsiz-Teleks 
    Operatörü......................................................................:       600       200        -        - 
2   Mermici, Barutçu, Hermetikçi, Tüfekçi, Kamacı..................................:       500       250        -        - 
3   Uçak Makinisti.................................................................:       600       200        -        - 
4   Uzman: 
    a) Yükseköğrenimli 
    - Kadro derecesi (1-4) olanlar.................................................:       600        -       600        - 
    - Diğerleri....................................................................:       600        -       500        - 
    b) Lise ve dengi okul mezunları................................................:       500        -       300        - 
5   Uzman Yardımcısı (Yükseköğrenimli).............................................:       500        -       300        - 
6   Başkatip.......................................................................:       600        -       400        - 
7   Sayıştaya hesap vermekle yükümlü; Tahakkuk 
    Memuru, Mal veya Hesap Sorumlusu...............................................:       500        -        -       250 
8   Mehteran, Masör................................................................:       500        -       200        - 

NOT: 1- Türk Silahlı Kuvvetleri istisnai kadrolarında istihdam edilen ve kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 8/b sırasındaki "Hukuk Müşaviri" ile 24 üncü sırasındaki "Şube Müdürlerine" (250) puan iş güçlüğü,

b) Bu Bölümün 4 üncü sırasındaki "Uzmanlara" (200) puan iş güçlüğü, bunlardan kadrosu "Tahakkuk Uzmanı" olanlara bu görevi yürüttükleri sürece (250) puan mali sorumluluk zammı ayrıca ödenir.

2- Harita Genel Komutanlığında görevli olup esas ve usulleri bu Komutanlıkça yapılan değerlendirmeye göre seçilecek Kartoğraf ve Grafikerlere, (500) puana kadar ilave olarak iş güçlüğü zammı ödenir.

3- Basınç odalarında fiilen görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personele (1000) puan temininde güçlük zammı ayrıca ödenir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1   Vali (İl ve Merkezde)..........................................................:      1450        -      1700        - 
2   Vali Yardımcısı (İllerde)......................................................:       800        -       750        - 
3   a) APK Uzmanı..................................................................:       800        -       750        - 
    b) APK Uzman Yardımcısı........................................................:       650        -       350        - 
4   Kaymakam.......................................................................:       725        -       650        - 
5   Kaymakam Adayı.................................................................:       600        -        -        - 
6   a) İl Planlama Uzmanı..........................................................:       500        -       600        - 
    b) İl Planlama Uzman Yardımcısı................................................:       500        -       250        - 
7   Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanı (MİAHS), Hukuk 
    İşleri Müdürü..................................................................:       725        -       650        - 
8   İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü (Yükseköğrenimli 
    Olmayanlar)....................................................................:       600        -       500        - 
9   Nüfus Müdürleri: 
    a) Kadro derecesi (1-4) olanlar................................................:       600        -       500        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       550        -       450        - 
  NOT: 1- Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Kaymakamlara temininde güçlük zammı %50 fazlasıyla ödenir. 
  2- İl Valilerine (800), Kaymakamlara (500) puan iş riski zammı verilir. 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Genel Müdür....................................................................:       975      1000       975        - 
2   Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri: 
    a) Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Baş_ 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    kanı, Polis Akademisi Başkanı..................................................:       800       450       900        - 
    b) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İl Emniyet 
    Müdürü, Koruma Müdürleri, Polis Koleji Müdürü..................................:       800       400       800        - 
    c) Diğerleri...................................................................:       750       400       500        - 
3   İkinci Sınıf Emniyet Müdürü....................................................:       750       400       450        - 
4   Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü....................................................:       700       400       400        - 
5   Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü..................................................:       650       400       350        - 
6   Emniyet Amirleri...............................................................:       650       400       300        - 
7   Başkomiser.....................................................................:       650       400       250        - 
8   Komiser........................................................................:       650       400       225        - 
9   Komiser Yardımcısı (Stajyer dahil).............................................:       650       400       200        - 
10   Polis Memuru (Stajyer dahil)...................................................:       650       400       150        - 
11   Çarşı ve Mahalle Bekçisi (Stajyer dahil).......................................:       600       275       150        - 

NOT: 1- 2 ila 10 sıra numaraları arasında belirtilenlerden; Çevik Kuvvet ve Koruma Birimlerinde (Merkez Koruma Müdürlüğü dahil) görevli personele (200); Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Çevre Yolları Koruma Müdürlüğünde çalışanlara (250); Muhabere birimlerinde, Telsiz Operatörü, Telsiz Teknisyeni, Teleks Operatörü olarak çalışanlar ile Foto-Film Teknisyeni olarak görev yapanlara; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığında Foto-Film Teknisyeni olarak çalışanlara; Polis Kriminal Laboratuarlarında Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak çalışanlara (350) puan ek iş güçlüğü zammı ödenebilir.

2- A) Şube Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Muavini (Stajyer dahil) ve Polis Memurlarından (Stajyer dahil) patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme kursu gören ve fiilen bu hizmetlerde çalışanlar, Özel Harekat Timlerinde fiilen hizmet görenler ile panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışan sürücü, operatör ve kule görevlilerinden;

a) Bakanlar Kurulu Kararı ile kalkınmada öncelikli yöre ilan edilen illerde görev yapanlara (6000) puan,

b) Kalkınmada öncelikli yöreler dışında görev yapanlara (3600) puan,

B) Kriminal Polis laboratuarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapan; Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil personel ile Uzman ve uzman yardımcılarına (2400) puan,

Temininde güçlük zammı ek olarak ödenir. Bu zammı alanların sayısı (11.000)'i aşamaz.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
1   Avrupa Birliği Genel Sekreteri, 
    Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı.....................................:      1450        -      1700        - 
2   Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırma 
    Merkezi Başkanı, Dış Politika Danışma Kurulu 
    Üyesi, Müfettiş (Büyükelçi), Avrupa Birliği Genel 
    Sekreter Yardımcısı............................................................:       975        -       975        - 
3   Tercüme Merkezi Başkanı........................................................:       800        -       900        - 
4   Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, 
    Eğitim Merkezi Sekreteri, Stratejik Araştırma 
    Merkezi Sekreteri..............................................................:       800        -       800        - 
5   Şube Müdürü, Danışman..........................................................:       650        -       650        - 
6   Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Aday 
    Meslek Memuru..................................................................:       650        -        -        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    MALİYE BAKANLIĞI 
1   Başhukuk Müşavirliği ve 
    Muhakemat Genel Müdürlüğü: 
    a) Hukuk Müşaviri..............................................................:       800        -       900        - 
    b) Muhakemat Müdürü............................................................:       800        -       800        - 
    c) Muhakemat Müdür Yardımcısı..................................................:       800        -       750        - 
    d) Hazine Avukatı..............................................................:       800        -       750        - 
    e) Raportör....................................................................:       650        -       400        - 
2   Maliye Yüksek Eğitim Merkezi: 
    a) Başkan......................................................................:       975        -       975        - 
    b) Başkan Yardımcısı...........................................................:       800        -       900        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
3   APK Kurulu Başkan Yardımcısı, Maliye Başkanı, 
    Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, 
    Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı, 
    Milli Emlak Dairesi Başkanı....................................................:       800        -       900        - 
4   Defterdar: 
    a) Ankara, İstanbul, İzmir.....................................................:       800        -       900        - 
    b) Diğer İller.................................................................:       800        -       800        - 
    c) Yukarıdakilerin yardımcıları................................................:       800        -       750        - 
5   a) Bütçe Dairesi Başkanı.......................................................:       800        -       800        - 
    b) Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı.............................................:       650        -       600        - 
6   Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Vergi 
    Dairesi Müdürü, Vergi Müdürü, Saymanlık Müdürü, 
    Mal Müdürü, Sayman (Kefalet Sandığı), Gelir 
    Müdürü, Milli Emlak Müdürü, Emlak Müdürü, Vergi 
    İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Eğitim Merkezi 
    Müdürü, Gelir Saymanlık Müdürü: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
    c) Yukarıdakilerin yardımcıları................................................:       650        -       600        - 
5   Takdir Komisyonu: 
    a) Başkan......................................................................:       800        -       750        - 
    b) Üyeler......................................................................:       750        -       700        - 
8   Tasfiye İşleri D.S.İ Genel Müdürlüğü: 
    a) İşletme Müdürü..............................................................:       800        -       800        - 
    b) İşletme Müdür Yardımcısı....................................................:       800        -       750        - 
    c) Ambar Memuru................................................................:       500        -       575        - 
9   Şube Müdürü (Merkez), Müdür (Merkez), APK 
    Uzmanı, Araştırmacı: 
    a) Kadro derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Kadro derecesi (3-4) olanlar................................................:       750        -       700        - 
    c) Diğerleri...................................................................:       650        -       350        - 
10   a) Devlet Bütçe Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, 
    Devlet Gelir Uzmanı, Devlet Malları Uzmanı, Gelir 
    Uzmanı, Milli Emlak Uzmanı, Vergi İstihbarat 
    Uzmanı, Maliye Uzmanı, Mali Suçları Araştırma 
    Kurulu Uzmanı..................................................................:       800        -       750        - 
    b) Yukarıdakilerin yardımcıları................................................:       650        -       350        - 
11   Şube Müdürü (Taşra), Müdür (Taşra), Uzman......................................:       700        -       400        - 
12   Şef............................................................................:       650        -       350        - 

NOT: 1- Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine (500) puan temininde güçlük zammı, 5 ve 6 ıncı sırada sayılanlardan saymanlık yetkisi bulunanlara ve İcra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.

2- 8 inci sırada yer alan İşletme Müdürlerinden Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

3- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde;

a) Satış mağazalarında çalışan satış memurları ile satış memuru olarak görevlendirilenlere ayrıca (250) puan iş güçlüğü zammı,

b) Ambar ve sundurmalarda görev yapan Ambar Memurları ile bu amaçla görev yapan diğer memurlara ayrıca (600) puan iş güçlüğü zammı,

ödenebilir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
1   Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: 
    a) Başkan......................................................................:      1450        -      1700        - 
    b) Üye.........................................................................:       975        -       975        - 
    c) Uzman.......................................................................:       650        -       650        - 
2   Şube Müdürü, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı 
    (Bakanlık Merkez Teşkilatında).................................................:       650        -       650        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    SAĞLIK BAKANLIĞI 
1   İl Sağlık Müdürü...............................................................:       800        -      1400        - 
2   İl Sağlık Müdür Yardımcısı.....................................................:       800        -      1300        - 
    DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
    a) Devlet Meteoroloji Uzmanı...................................................:       500        -       600        - 
    b) Devlet Meteoroloji Uzman Yardımcısı.........................................:       500        -       250        - 

NOT: 1- (a) ve (b) de sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975 puan, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

2- Teknik Hizmetler bölümünde belirtilen puanlara ilave olarak, İstidlalci (Şef) lere 450 puan, İstidlalci, Rasatçı, Rasatçı Yardımcısı ve Haberleşme Teknisyenlerine 300 puan, Rasat Kontrol Memuru ve Haberleşme Memurlarına (Yağış Rasatçıları hariç) 300 puan temininde güçlük zammı verilebilir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, 
    DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 
1   Kontrol Pilotu.................................................................:       500       250       900        - 
2   Liman Başkanı..................................................................:       500        -       650        - 
3   Gemi Sörvey Kurulu: 
    a) Başkan......................................................................:       500        -       650        - 
    b) Uzman.......................................................................:       500        -       525        - 
4   Şube Müdürü (Hava Ulaşım Şubesi, Hava Seyrüsefer 
    Şubesi) (Lisanslı Kontrolör)...................................................:       725        -       725        - 
5   Hava Trafik Kontrolörü.........................................................:       575        -        -        - 
6   Denizcilik Uzmanı..............................................................:       800        -       750        - 
7   Denizcilik Uzman Yardımcısı....................................................:       650        -       350        - 

NOT: 1, 2 ve 3 üncü sırada unvanları sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara aynı bölümün Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenebilir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI; 
    ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, 
    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Çevre ve Orman Uzmanları.......................................................:       800        -       750        - 
2   Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları..............................................:       650        -       350        - 
3   Orman Muhafaza Memuru..........................................................:       500               375        - 
4   Mutemet (Maaş Mutemetleri Hariç)...............................................:       500        -        -       450 
5   Sayman.........................................................................:       600        -       400       500 
    SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
1   Borsa Komiseri: 
    a) Kadro derecesi (1-4) olanlar................................................:       600        -       400        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       550        -       300        - 
2   a) Tüketici ve Rekabet Uzmanı..................................................:       800        -       750        - 
    b) Bunların yardımcıları.......................................................:       650        -       350        - 
    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
1   a) Milli Kütüphane Başkanı.....................................................:       800        -       900        - 
    b) Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı...........................................:       800        -       800        - 
2   a) Atatürk Kültür Merkezi Müdürü (Ankara, İstanbul)............................:       800        -       700        - 
    b) İl Kültür ve Turizm Müdürü..................................................:       800        -       700        - 
3   (2) inci sırada sayılanların yardımcıları......................................:       650        -       600        - 
4   Müdür, Şube Müdürü.............................................................:       650        -       600        - 
5   Müdür Yardımcısı...............................................................:       575        -       400        - 
6   Kültür ve Turizm Uzmanı........................................................:       800        -       750        - 
7   Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı..............................................:       650        -       350        - 
8   Müze Müdür Yardımcısı, Müze Araştırmacısı, 
    Uzman, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu, Folklor 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    Araştırmacısı..................................................................:       500        -       650        - 
9   Su Altında Araştırma Yapan: 
    Müze Müdürü, Müze Müdür Yardımcısı, Müze 
    Araştırmacısı, Arkeolog........................................................:       650       575       800        - 
10   Enformasyon Memuru, Rehber.....................................................:       500        -       500        - 

NOT: Bu bölümün 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 uncu sırasında sayılan personelden Teknik Hizmetler Bölümünün 1, 2 ve 3 üncü sırasında sayılan kariyerleri haiz olanlara, aynı bölümün Not 2 nci sırasına göre ek Temininde Güçlük zammı ödenebilir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    DEVLET TİYATROLARI İLE DEVLET OPERA VE 
    BALESİ GENEL MÜDÜRLÜKLERİ 
1   Devlet Opera ve Balesi Müdürü..................................................:       700        -       400        - 
2   Tiyatro Müdür Yardımcısı, Devlet Opera 
    ve Balesi Müdür Yardımcısı.....................................................:       700        -       400        - 
    ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH 
    YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 
1   Yüksek Kurum Başkanı...........................................................:      1450        -      1700        - 
2   Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı.................................................:       975        -       975        - 
3   Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, 
    Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 
    Başkanları.....................................................................:       975        -       975        - 
4   3 üncü sırada sayılanların yardımcıları........................................:       800        -       900        - 
5   Genel Sekreter.................................................................:       800        -       900        - 
6   Kurum Sekreteri, Merkez Sekreteri..............................................:       800        -       800        - 
7   Denetleme Kurulu Üyesi.........................................................:       650        -       500        - 
8   Şube Müdürü....................................................................:       750        -       750        - 
9   Uzman: 
    a) Kadro derecesi (1-4) olanlar................................................:       750        -       700        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       700        -       650        - 
    c) Yardımcıları................................................................:       650        -        -        - 
    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 
1   Başkan.........................................................................:      1450        -      1700        - 
2   Başkan Yardımcısı..............................................................:       800        -       900        - 
3   Şube Müdürü, Uzman.............................................................:       800        -       800        - 
4   Uzman Yardımcısı, Şef..........................................................:       650        -       350        - 
    SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME 
    KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Kuruluş Müdürü: 
    a) Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası ve 
    Huzurevlerinde.................................................................:       675        -       500        - 
    b) Diğer yerlerde..............................................................:       550        -       450        - 
2   Kuruluş Müdür Yardımcısı: 
    a) Yetiştirme Yurdu, Çocuk Yuvası 
    Huzurevlerinde.................................................................:       650        -       500        - 
    b) Diğer yerlerde..............................................................:       500        -       450        - 
    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 
1   Şube Müdürü, Uzman: 
    a) Kadro Derecesi (1-2) olanlar................................................:       800        -       750        - 
    b) Diğerleri...................................................................:       750        -       700        - 
2   Şef, Uzman Yardımcısı..........................................................:       650        -       350        - 
    GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Federasyon Genel Sekreteri.....................................................:       500        -       300        - 
2   Muhasebeci.....................................................................:       500        -        -       375 
3   Spor Kontrolörü................................................................:       525        -        -        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açık Öğretim Fakültesi) 
    Sinema TV Uygulayıcısı (Yönetmen, Programcı, 
    Spiker, Kameraman, Sesçi, Montajcı, Redaktör, 
    Işıkçı, Operatör, Dublaj Yönetmeni, Efektör, 
    Mizanpajcı, Resim Seçici, Makyajcı, Reprocu, 
    Pantograf, Animatör, Butaför)..................................................:       500        -       400        - 
    MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Paleontolog....................................................................:       575     400(x)        -        - 
2   Obzerver.......................................................................:       500        -       525        - 
3   Harita Çizimcisi...............................................................:       500        -       400        - 

NOT: 1 inci sırada sayılanlardan kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlara 975, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara 1400 puan temininde güçlük zammı verilebilir.

(x) Açık maden ocaklarında fiilen çalışılan süreler için ödeme yapılır.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 
    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÜNİVERSİTELER 
1   Yurt Müdürü....................................................................:       700        -       500        - 
2   Yurt Müdür Yardımcısı..........................................................:       650        -       500        - 
3   Yurt Yönetim Memuru............................................................:       500        -       300        - 
4   Muhasebeci.....................................................................:       700        -       700       375 
    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Müdür..........................................................................:       800        -       800        - 
2   Müdür Yardımcısı...............................................................:       650        -       500        - 
3   Muhasebe ve Mali İşler Müdürü..................................................:       575        -       400       300 

NOT: 1 ve 2 nci sırada sayılan unvanları taşıyan personelden, kariyerleri Mühendis olanlara Teknik Hizmetler Bölümünün Not 2 nci sırasına göre ek temininde güçlük zammı ödenir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL 
    İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Pazarlama ve Dağıtım Müdürü....................................................:       500        -       300        - 
2   Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Tuzla Memuru, 
    Tuzla Amiri....................................................................:       500        -        -        - 

NOT: 1 ve 2 nci sırada sayılan personelden, uhdesinde vezne ve ambarı bulunanlara (325), uhdesinde sadece vezne veya ambarı bulunanlara (250) puan mali sorumluluk zammı ödenir.

                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    TCDD-TÜVASAŞ-TÜDEMSAŞ-TÜLOMSAŞ 
    GENEL MÜDÜRLÜKLERİ 
1   Başmakinist, Makinist, Makinist Yardımcısı, Ateşçi.............................:       600       350       100        - 
2   Tren Şefi......................................................................:       500       350       100        - 
3   Depo Şefi, İmdat Ekip Şefi, Revizörlük Müdür 
    Yardımcısı, Ustabaşı, Grup Amiri, Şef Revizör, 
    Başrevizör, (İlk, Ortaokul), Başdispeyçer......................................:       575       300        -        - 
4   Reyyon Şefi, Reyyon Memuru.....................................................:       500        -        -       575 
5   Hareket Başkontrolörü, Dispeyçer, Gar Şefi, 
    İstasyon Şefi, Tren Kontrolörü, Gar Müdür 
    Yardımcısı, Hareket Memuru, Kondoktör, 
    Gardfren, Başmanevracı, Manevracı, Revizör, 
    Revizör Yardımcısı.............................................................:       575       275        -        - 
6   Ticaret Başkontrolörü, Harekat Bölge 
    Amiri, Vinçci..................................................................:       500        -       300        - 
7   Başrepartitör, Ticaret Kontrolörü, Harekat 
    Kontrolörü.....................................................................:       525        -       250        - 
8   Kontrolör Yardımcısı, Harekat Bölge Amir 
    Yardımcısı, Repartitör, Makasçı, Pompacı, 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    Filtreci.......................................................................:       525        -       225        - 
9   Liman Servis Şefi, Liman Şefi, Liman Personel 
    ve İdari İşler Amiri, Telgraf-Telem Ekip Şefi, 
    Telgraf-Telem Şefi.............................................................:       500        -       225        - 
10   Telgraf-Telem Memuru, Muhabere Memuru, 
    Tesisler Çavuşu, Yol Çavuşu....................................................:       500       325        -        - 
11   Liman İşletme Amiri, Ambar Şefi................................................:       500        -       225        - 
12   Reyyon Şef Yardımcısı, Liman Şef Yardımcısı....................................:       500        -       225        - 
13   Başpuantör (Limanda), Yol Bekçisi..............................................:       500        -       100        - 
14   Puantör (Limanda), Ambar Saymanı (Hareket).....................................:       500        -       50        - 
15   Başpuantör, Puantör (Ambarda), Cer Muayene 
    Memuru, Ambar Saymanı (Ticaret)................................................:       500        -       225        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü: 
    a) Eczacı......................................................................:       575       225      1125        - 
    b) Fabrika Ustası..............................................................:       500       225       525        - 
    c) Mamul Madde Depo Memuru.....................................................:       500       225       575        - 
    d) Fabrika Forkliftçisi........................................................:       500       225        -        - 
2   Kontrolör......................................................................:       575        -        -        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ 
    GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1   Uçuş Kontrol Şubesi Müdürü (Uçucu).............................................:       500       400       925        - 
2   Hava Seyrüsefer Müdürü (Lisanslı Kontrolör)....................................:       725        -       725        - 
3   Hava Seyrüsefer Müdür Muavini (Lisanslı 
    Kontrolör).....................................................................:       650        -       650        - 
4   Hava Limanı: 
    a) Başmüdür....................................................................:       725        -       650        - 
    b) Başmüdür Yardımcısı.........................................................:       725        -       575        - 
                                             İş       İş       Tem.      Mali 
                                             Güçlüğü     Riski      Güçlük     Sorum. 
S.No: KADRO (GÖREV) UNVANI                               Zammı      Zammı      Zammı      Zammı 
----- -------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
    GAP İDARESİ, ÖZEL ÇEVRE KORUMA 
    KURUMU 
1   a) GAP İdaresi Başkanı.........................................................:      1450        -      1700        - 
    b) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı............................................:       975        -       975        - 
2   1 inci sırada sayılanların yardımcıları........................................:       800        -       900        - 

NOT: 19.1.1998 tarihli ve 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvelin "(H) Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle KİT'lere İlişkin Kurumsal Bölüm'ünde yer almış olup da, bu Kararnamenin bu Bölümünde kurum ve kadrolarına yer verilmeyenlerden, aynı kurum ve kadrolarda çalışmaya devam edenlere, anılan Karara ekli (I) sayılı Cetvelin "(H)" Bölümünde öngörülmüş bulunan zamların ödenmesine devam olunur.

       II SAYILI CETVEL 
       ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 
       (A) 
       ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ 
                                             Kadro     Tazminat 
S.No Kadro Unvanı                                    Dercesi    Oranı (%) 
---- --------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---------------- 
   GRUP-1.........................................................................................: 345 
1   Başbakanlık Müsteşarı...........................................................: 1 
   GRUP-2.........................................................................................: 340 
1   Müsteşar........................................................................: 1 
   GRUP-3.........................................................................................: 335 
1   Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık 
   Teftiş Kurulu Başkanı...........................................................: 1 

2 Diyanet İşleri Başkanı..........................................................: 1 3 Devlet Personel Başkanı.........................................................: 1 4 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı...............................: 1 5 Toplu Konut İdaresi Başkanı.....................................................: 1 6 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı.................................................: 1 7 GAP İdaresi Başkanı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Avrupa Birliği

   Genel Sekreteri, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı.....................: 1 
   GRUP-4.........................................................................................: 330 

1 Müsteşar Yardımcısı.............................................................: 1 2 Genel Müdür.....................................................................: 1 3 Bakanlık Kurul Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı...............: 1 4 Başbakan Müşaviri, Başbakanlık Başkanları.......................................: 1 5 Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Çevre Koruma Kurumu,

   Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanları................: 1 
6   Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanı, 
   Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı (Büyükelçi), 
   Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi...................................................: 1 

7 Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri.......................................: 1 8 Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri............................................: 1 9 Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk

   Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
   Kurumu Başkanları...............................................................: 1 

10 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı............................................: 1 11 Bakanlar Kurulu Sekreteri.......................................................: 1 12 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü...................................................: 1 13 Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri.............................................: 1 14 Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı........................................: 1

   GRUP-5.........................................................................................: 210 
1   Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda Müstakil Daire Başkanı (Ana 
   ve yardımcı hizmet birimi), Milli Kütüphane Başkanı.............................: 1 
2   Devlet Personel Başkan Yardımcısı, Yüksek Fen Kurulu Üyesi......................: 1 
3   Müsteşarlık, Başkanlık (Belediyeler dahil) ve Genel Müdürlük Kurul 
   Başkanları......................................................................: 1 
4   Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yrd, 
   Maliye Bakanlığı APK Kurulu Başkan Yardımcısı...................................: 1 
5   Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardım_ 
                                             Kadro     Tazminat 
S.No Kadro Unvanı                                    Dercesi    Oranı (%) 
---- --------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---------------- 
   cıları..........................................................................: 1 
6   Diyanet İşleri, Toplu Konut İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Adli Tıp 
   Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, GAP İdaresi, Özel Çevre Koruma Kuru_ 
   mu, Özürlüler İdaresi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkan Yardım_ 
   cıları, Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı ile İhtisas Kurulu Başkan ve Üyeleri: 
7   Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, 
   Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcıları...........................................: 1 
8   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkan 
   ve Üyeleri......................................................................: 1 
9   Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı..........................................: 1 
10  Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel 
   Müdürlüklerin 1. Hukuk Müşavirleri (1'er kişi), Maliye Bakanlığı Hukuk 
   Müşavirleri (6 kişi)............................................................: 1 

11 Defterdar.......................................................................: 1 12 İl Milli Eğitim Müdürü..........................................................: 1 13 Maliye Başkanı, Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı, Milli Em_

   lak Dairesi Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı............: 1 

14 Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı...................................: 1 15 Kadrolu Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıflar Meclisi Üyesi............................: 1 16 Başbakanlık ve Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Devlet Planlama

   Teşkilatı Müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakan_ 
   lık Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri.......................: 1 
   GRUP-6.........................................................................................: 200 
1   Daire Başkanı (Bağlı kuruluşlarda 84/8360 sayılı Kararname ve eklerinde_ 
   ki unvanlı Daire Başkanları dahil, Yükseköğretim Kurumları Daire Baş_ 
   kanları hariç), Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı...............................: 1 

2 Bakanlar Kurul Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Merkezi Başkanı...............: 1 3 Genel Sekreter, Savunma Sekreteri...............................................: 1 4 Bölge Müdürü (Belediyeler hariç), Müessese Müdürü, Müessese Müdür

   Yardımcısı (Bağlı işletme müdürlükleri olan müesseselerde), İşletme Mü_ 
   dürü (KİT), Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Seksiyon Müdürü (Ban_ 
   kalar Merkez Teşkilatında), Başmüdür, KİT Koordinatörü..........................: 1 
5   Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)....................................: 1 
6   İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcıları 
   (Nüfusu, en son yapılan resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha fazla 
   olmak kaydıyla).................................................................: 1 
7   İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir)............................................: 1 
8   Diğer I. Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşaviri......................................: 1 
   GRUP-7.........................................................................................: 175 

1 Diğer İllerin Bakanlık İl Müdürleri, İl Müftüleri...............................: 1 2 Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir).....................: 1 3 Bölge 2. Müdürü (KİT), Banka Şube Müdürü........................................: 1 4 Diğer İl ve Büyükşehirlerin Merkez İlçelerinin Belediye Başkan Yardımcısı.......: 1 5 Yükseköğretim Kurumlarının Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı...........: 1 6 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürü...............................: 1

   GRUP-8.........................................................................................: 155 
1   Diğer illerin bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdürleri..............................: 1 
2   Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinin; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı 
   İşleri Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil 
   Savunma Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl 
   Müdürü, İl Özel İdare Müdürü,...................................................: 1 
3   Defterdar Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), Bakanlık İl Müdür Yar_ 
   dımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)...............................................: 1 

4 Genel Müdürlük Müşaviri, KİT Müşaviri...........................................: 1 5 Bölge Müdür Yardımcısı (Belediye ve KİT'ler hariç)..............................: 1

                                             Kadro     Tazminat 
S.No Kadro Unvanı                                    Dercesi    Oranı (%) 
---- --------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---------------- 
   GRUP-9.........................................................................................: 145 

1 Genel Sekreter Yardımcısı.......................................................: 1 2 Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri.................................................: 1 3 Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Eğitim Merkezi Sekreterleri (Dışişleri

   Bakanlığı), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığında 
   Merkez ve Kurum Sekreterleri....................................................: 1 
4   Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi, KİT'lerde Daire Başkan 
   Yardımcısı......................................................................: 1 
5   Diğer İllerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Yazı İşleri Müdürü, 
   İl İdare Kurulu Müdürü, İl Mahalli İdare Müdürü, İl Sivil Savunma 
   Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Dernekler İl Müdürü, 
   İl Özel İdare Müdürü............................................................: 1 
6   Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Jeolog, Hidrojeolog, Hid_ 
   rolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeomorfolog, 
   Arkeolog, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre Teknik Öğretmen 
   unvanı alanlar, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Veteriner Hekim 
   olanlar ile (II) sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 2 nci sırasına 
   girenlerden Daire Başkan Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, 
   Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, 
   Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları......................: 1 
7   Bağlı ve ilgili kuruluş İl Müdür Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir), 
   İl Müftü Yardımcısı (Ankara, İstanbul, İzmir)...................................: 1 
8   6 ncı grup 4 üncü sırada sayılanlar ile 7 nci grup 3 üncü sırada sayılanların 
   yardımcıları, Diğer İllerin Defterdar Yardımcısı, Bütçe Dairesi Başkanı.........: 1 
   GRUP-10........................................................................................: 135 
1   Diğer İllerin İl Müdür Yardımcısı...............................................: 1 
2   Belediye Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı (Belediyeler), 
   Askeri Defterdar................................................................: 1 
3   Enstitü Sekreteri, Borsa Komiseri...............................................: 1 
4   Bölge Müdürü (Belediyeler), İşletme Müdürü, Şirket Müdürü ve bunların 
   yardımcıları....................................................................: 1 
5   Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT), Tiyatro Müdür 
   Yardımcısı......................................................................: 1 
   GRUP-11........................................................................................: 125 

1 Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı.................................................: 1 2 10 uncu grup 5 inci sırada sayılanların yardımcıları............................: 1 3 Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı.....................................: 1

   GRUP-12........................................................................................: 100 
1   Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, 
   Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdü_ 
   rü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdü_ 
   rü, Proje Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bunların 
   yardımcıları....................................................................: 2 

2 Bakanlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Kurul Üyesi..........................: 2 3 Fakülte ve Yüksekokul Sekreteri.................................................: 2 4 Hukuk Müşaviri..................................................................: 2 5 Bütçe Dairesi Başkanı, Askeri Defterdar, Enstitü Sekreteri, Bütçe Dairesi

   Başkan Yardımcısı, Askeri Defterdar Yardımcısı..................................: 2 

6 Birlik Sekreteri................................................................: 1, 2 7 Genel Sekreter Yardımcısı.......................................................: 2 8 Belediye Başkan Yardımcısı......................................................: 2 9 Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı........................................: 2 10 Savunma Sekreteri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık

   Merkez Teşkilatında Araştırmacı.................................................: 2 
11  Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uz_ 
                                             Kadro     Tazminat 
S.No Kadro Unvanı                                    Dercesi    Oranı (%) 
---- --------------------------------------------------------------------------------- ------------- ---------------- 
   manı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, 
   Din Hizmetleri Uzmanı ve Vakit Hesaplama Uzmanı.................................:       1 
   GRUP-13........................................................................................:        80 
1   Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge 2. Müdürü (KİT), Müessese Müdürü, 
   Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Banka Şube Müdürü, İşletme Müdü,_ 
   rü, Şirket Müdürü, İl Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Proje Müdü_ 
   rü, Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan, Başuzman (KİT) ve bu sırada 
   sayılanların yardımcıları.......................................................:       3 
2   Bütçe Dairesi Başkanı, Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı..........................:       3 
3   Hukuk Müşaviri..................................................................:       3 
4   Askeri Defterdar, Askeri Defterdar Yardımcısı...................................:       3 
5   Enstitü Sekreteri, Birlik Sekreteri.............................................:       3 
6   Belediye Başkan Yardımcısı......................................................:       3 
7   Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez 
   Teşkilatında Araştırmacı........................................................:       3 
8   Borsa Komiseri, Borsa Komiser Yardımcısı........................................:       3 
9   Savunma Sekreteri...............................................................:       3 
10  Sivil Savunma Uzmanı, Savunma Uzmanı, APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, 
   Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din 
   Hizmetleri Uzmanı ve Vakit Hesaplama Uzmanı.....................................:      2, 3 
11  Müze Araştırmacısı..............................................................:    1, 2, 3 
   GRUP-14........................................................................................:        75 
   Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düze_ 
   yinde başarılı olmak kaydıyla), Musahhih........................................:    1, 2, 3 
   GRUP-15........................................................................................:        68 
1   Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcıları,....................:       4 
2   Hukuk Müşaviri, Yüksek öğrenim mezunu Uzman, Borsa Komiseri, 
   Mütercim (KPDS sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak kaydıyla), 
   Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze Araştırmacısı, Başbakanlık 
   Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Musahhih.......................................:       4 
3   Programcı, Çözümleyici, Muhasebeci, Kontrolör, Antrenör.........................:      1-4 
4   Folklor Araştırmacısı...........................................................:       1 
   GRUP-16........................................................................................:        60 
1   Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer), Folklor Araştırmacısı...........:      1-4 
2   Amir ve Şef.....................................................................:      3, 4 
3   Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda 
   olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları.................................:    5, 6, 7 
4   Kütüphaneci.....................................................................:      1, 2 
   GRUP-17........................................................................................:        55 

Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar.

       (B) 
       DENETİM HİZMETLERİ 
                                                        Tazminat 
S.No Kadro Unvanı                                               Oranı (%) 
---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
1   a) Başbakanlık Müfettişlerinden: 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        230 
                                                        Tazminat 
S.No Kadro Unvanı                                               Oranı (%) 
---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        220 
   b) Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları...................................................................:        150 
2   a) Maliye Bakanlığı Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Kontrolörleri; Gümrük 
   Müsteşarlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri; Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri, Sigorta 
   Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri; Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörlerinden; 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        210 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        200 
   b) Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler.........................................................:        140 
3   a) Bakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel 
   müdürlük (mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Müfettişleri, Çalışma 
   ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil 
   kadrolarda görevli Kontrolörler, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi, Sosyal 
   Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri, Milli Savunma 
   Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO-POL Tesisleri İşletme Başkanlığı 
   Müfettişlerinden; 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        195 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        185 
   b) Bunların Yardımcıları, Stajyer Kontrolörler.........................................................:        125 
4   a) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış 
   Ticaret Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal 
   Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş 
   Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak 
   Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri, 
   İlköğretim Müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinden; 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        130 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        125 
   b) Bunların Yardımcıları (meslekte üç yıldan daha az kıdemli İlköğretim 
   Müfettişleri dahil)....................................................................................:        92 
5   a) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir 
   Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, 
   Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Tüketici ve 
   Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi 
   Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Sosyal Sigorta 
   Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların A.T. Uzmanları, 
   Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri, 
   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Kültür 
   ve Turizm Uzmanları, Tapu ve Kadastro Denetmenlerinden, 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        120 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        115 
   b) Bunların Yardımcıları...............................................................................:        85 
6   a) Diğer belediyeler (Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri 
   dahil) ve bunlara bağlı genel müdürlük Müfettişleri, Yüksekokul mezunu olmak 
   şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri 
   Murakıplarından, 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        100 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        95 
   b) Bunların Yardımcıları...............................................................................:        70 
7   a) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanlarından; 
   - 1-2 derecelerden aylık alanlar.......................................................................:        75 
   - Diğer derecelerden aylık alanlar.....................................................................:        70 
   b) Bunların Yardımcıları...............................................................................:        60 
       (C) 
       AVUKATLIK HİZMETLERİ 

Kurumların Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunanlardan;

- 1-4 derecelerden aylık alanlar..........................................................: 135

- Diğer derecelerden aylık alanlar........................................................: 130

       (D) 
       DIŞİŞLERİ MESLEK MEMURLARI 

Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil) bu cetvelin

(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünden yararlanamayanlardan;

- 1-2 nci derecelerin kademelerinden aylık alanlar........................................: 140

- 3-6 ncı derecelerin kademelerinden aylık alanlar........................................: 125

- 7-9 uncu derecelerin kademelerinden aylık alanlar.......................................: 105

       (E) 
       TEKNİK HİZMETLER 
Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan                   Tazminat Ek Tazminat Oranı (%) 
ve fiilen görev yapanlardan                           Oranı (%) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 
------------------------------------------------------------------------------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
1- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden; 
a) Başmühendis, Başmimarlar...................................................: 130    5     15    17    19    23    28    35 
b) Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, şehir plancılarından; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 125    5     15    17    19    23    28    35 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 120    5     15    17    19    23    28    35 

c) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimya_ ger, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29.4.1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 115    4     12    14    16    18    23    25 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 110    4     12    14    16    18    23    25 
d) Unvanları (a), (b) ve (c)'de sayılmayan diğer 
mesleki teknik yükseköğrenimlilerden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 90    4     11    12    13    15    17    20 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 85    4     11    12    13    15    17    20 

2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerinden;

- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 90    4     11    12    13    15    17    20 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 85    4     11    12    13    15    17    20 
3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs 
görenlerden; 
- 1-5 derecelerden aylık alanlar..............................................: 66    3     8     9     10    11    13    15 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 64    3     8     9     10    11    13    15 
4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlerden; 
- 1-5 derecelerden aylık alanlar..............................................: 60    3     8     9     10    11    13    15 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 58    3     8     9     10    11    13    15 

5- Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı kariyerlerini haiz olup, 1-4 üncü derecelerden aylık alanlardan, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara, ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye başkanından adlarına onay alınmak ve kadroları vize ettirilmek şartıyla, projelerde çalıştıkları sürece aşağıda gösterilen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenebilir.

a) Bölge Müdürü (Belediyeler Hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara..............: 30

b) Diğerlerine...........................................................................................: 20

Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam dolu personel sayısının %10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez.

6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; üç aylık çalışma sürelerinin en az dörtte birini; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde geçirilmesini gerektirecek şekilde çalışanlara (belirtilen mahallede yapılan kontrollük hizmetleri dahil), aşağıda gösterilen oranlarda, ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir.

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara...................................................................: 15

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara...............................................................: 10

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara.....................................................................: 6

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibariyle ilgili birim amirlerince belirlenir.

       (F) 
       SAĞLIK HİZMETLERİ 
Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan                  Tazminat Ek Tazminat Oranı (%) 
ve fiilen görev yapanlardan                          : Oranı (%) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 
------------------------------------------------------------------------------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
1) a) Klinik Şefi.............................................................: 215    10    30    40    50    60    75    90 
b) Klinik Şef Yardımcısı......................................................: 200    10    30    40    50    60    75    90 
c) Başasistan.................................................................: 190    10    30    40    50    60    75    90 
d) Uzman Tabiplerden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 180    10    30    40    50    60    75    90 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 160    10    30    40    50    60    75    90 
e) Asistan Tabiplerden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 145    8     15    20    25    30    40    50 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 140    8     15    20    25    30    40    50 
f) Pratisyen Tabiplerden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 145    8     15    20    25    30    40    50 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 135    8     15    20    25    30    40    50 

2) Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlardan;

- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 145    8     15    20    25    30    40    50 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 135    8     15    20    25    30    40    50 
3) Diş Tabiplerinden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 120    8     15    20    25    30    40    45 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 115    8     15    20    25    30    40    45 
4) Eczacılardan; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 110    6     10    15    20    25    30    35 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 106    6     10    15    20    25    30    35 

5) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuarlarında; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında (İl laboratuarları hariç); Adli Tıp Kurumunda; Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuarlarında görevli mesleki sağlık yüksek öğrenim görmüş sağlık personelinden; a) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan                  Tazminat Ek Tazminat Oranı (%) 
ve fiilen görev yapanlardan                          : Oranı (%) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 7. Bölge 
------------------------------------------------------------------------------- --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 110    6     10    15    20    25    30    35 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 106    6     10    15    20    25    30    35 
b) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 97    6     10    13    16    19    22    25 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 94    6     10    13    16    19    22    25 

6) Yukarıda sayılmayan sağlık personelinden; a) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli; 1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 97    6     10    15    20    25    30    35 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 94    6     10    15    20    25    30    35 
2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 90    6     10    13    16    19    22    25 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 88    6     10    13    16    19    22    25 
b) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık 
personeli; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 72    5     10    12    14    16    18    20 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 70    5     10    12    14    16    18    20 
c) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık 
personeli; 
- 8-14 derecelerden aylık alanlar.............................................: 58    3     5     7     9     11    13    15 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 60    3     5     7     9     11    13    15 
7) a) Uzman Veteriner Hekimlerden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 145    8     15    20    25    30    40    50 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 135    8     15    20    25    30    40    50 
b) Veteriner Hekimlerinden; 
- 1-4 derecelerden aylık alanlar..............................................: 135    8     15    20    25    30    40    50 
- Diğer derecelerden aylık alanlar............................................: 130    8     15    20    25    30    40    50 

8) En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km olan köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan ve buralarda fiilen görev yapan (1/a, b, c ve d sırasında sayılanlar hariç) tabip ve diş tabiplerine, IV sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde %25, diğer il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde %15; diğer mesleki öğrenim görmüş sağlık personeline ise söz konusu köy ve diğer yerleşim birimlerinde sırasıyla %10 ve %5 ilave özel hizmet tazminatı verilir (Üniversite kampüs alanları ve hava alanları köy ve diğer yerleşim birimi sayılmaz).

       III SAYILI CETVEL 
       DİĞER TAZMİNATLAR 
                                                                       Tazminat 
                                                                       Oranı (%) 
--------- 

A. Eğitim Öğretim Tazminatı: I- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilin öğretmenlik yapanlardan; - 1-2 derecelerden aylık alanlar...........................................................................................................: 100 - 3-4 derecelerden aylık alanlar...........................................................................................................: 95 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 85

II- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre aşağıdaki oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ayrıca ödenir. Branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez. a) Bilgisayar, bilgisayar bakımı ve onarımı-işletme, elektrik, elektronik, elektro mekanik taşıyıcılar (asansör), gemicilik, gemi elektroniği ve haberleşme, gemi makineleri, güverte-güverte avlama, makine, iş makineleri, döküm-izabe, metalişleri, model, motor, tesviye, telekominikasyon, tekstil dokuma, tekstil boya-baskı desen, tekstil iplikçilik-iplik, tekstil kalite kontrol, tekstil örme, endüstriyel elektronik, mikroteknoloji, Radyo Televizyon; - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 15 - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 10 b) Kimya, matbaa, ciltleme ve seriografi, dizgi, tipo baskı-ofset baskı, fotoğraf ve klişe, ağaç işleri, mobilya ve dekorasyon, endüstriyel boya dekorasyon, su ürünleri, makine ressamlığı, yapı (inşaat), alt yapı, üst yapı, yapı ressamlığı, sıhhi tesisat-tesisat, harita ve kadastro, teknik resim; - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 12 - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 8

c) Seramik, seramik sanatı, kalıpçılık, otomatik kumanda, maden, trikotaj, diş protez, restorasyon, petro-kimya, ayakkabıcılık, deri işlemeciliği, cam işlemeciliği, süsleme taşçılığı; - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 10 - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 7

d) Metalürji, giyim (biçki dikiş), hazır giyim (konfeksiyon), terzilik, giyim ve ev aksesuarları, deri hazır giyim, nakış (I.D.O.)-nakış, resim, dekoratif sanatlar, halıcılık, halıcılık kursu, grafik, gıda hazırlama-aşçılık, besin teknolojisi, besin endüstrisi, kuaförlük, el sanatları, çiçek örgü dokuma, el sanatları-çiçek, kütüphanecilik, kafeterya işletmeciliği, iş teknik, ev yönetimi-beslenme, aile ekonomisi-beslenme, ev ekonomisi-beslenme, moda tasarım, plastik sanatlar-lastik teknolojisi; - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 9 - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 6

e) Muhasebe grubu, ekonomi grubu, daktilo-muhasebe, kooperatif, turizm ve otelcilik grubu, sekreterlik grubu, işletmemuhasebe, işletme bilgisi, ticaret grubu, gazetecilik, kurs öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı, uygulama anaokulu öğretmenliği (uygulama sınıfı verilebilenler); - En az 4 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 6 - En az 2 yıl yükseköğrenim görenler.......................................................................................................: 4 B. Din Hizmetleri Tazminatı: a) İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftüsü kadrolarında bulunanlardan; - 1 inci dereceden aylık alanlar (Ankara, İstanbul ve İzmir İl Müftü Yardımcıları hariç)...................................................: 135 - 2 nci dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 120 - 3 üncü dereceden aylık alanlar...........................................................................................................: 105 - 4 üncü dereceden aylık alanlar...........................................................................................................: 95 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 70 b) Mesleği ile ilgili yükseköğrenim görerek vaiz kadrolarına atananlardan; - 1 inci dereceden aylık alanlar...........................................................................................................: 90 - 2 nci dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 86 - 3 üncü dereceden aylık alanlar...........................................................................................................: 84 - 4 üncü dereceden aylık alanlar...........................................................................................................: 80 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 65 c) Din Hizmetleri Sınıfına dahil diğer kadrolarda bulunanlardan; 1- Yükseköğrenimli olanlardan; - 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar......................................................................................................: 55 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 54 2- İmam Hatip Lisesi mezunlarından; - 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar......................................................................................................: 53 - 5-9 uncu derecelerden aylık alanlar......................................................................................................: 52 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 51 3- Diğerlerinden; - 8-15 inci derecelerden aylık alanlar.....................................................................................................: 48 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 49 C. Emniyet Hizmetleri Tazminatı: a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; 1- Emniyet Genel Müdürü....................................................................................................................: 335 2- 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan; - Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri.....................................................................................................: 260 - Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri........................................................................................................................: 240 - Diğerleri................................................................................................................................: 190 3- 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinden; - 1 inci derece kadrolardan aylık alanlar..................................................................................................: 170

                                                                       Tazminat 
                                                                       Oranı (%) 
                                                                       --------- 

-2 nci derece kadrolardan aylık alanlar....................................................................................................: 163 4- 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlerinden; -1 inci derece kadrolardan aylık alanlar...................................................................................................: 160 -2 nci derece kadrolardan aylık alanlar....................................................................................................: 158 -3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar...................................................................................................: 156 5- 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlerinden; -1 inci derece kadrolardan aylık alanlar...................................................................................................: 150 -2 nci derece kadrolardan aylık alanlar....................................................................................................: 140 -3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar...................................................................................................: 130 6- Emniyet Amirlerinden; -2 nci derece kadrolardan aylık alanlar....................................................................................................: 126 -3 üncü derece kadrolardan aylık alanlar...................................................................................................: 120 -4 ve 5 inci derece kadrolardan aylık alanlar..............................................................................................: 115 7- Başkomiserlerden; -2, 3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar...........................................................................................: 113 -5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................................: 108 8- Komiserlerden; -3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar..............................................................................................: 106 -5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................................: 101 9- Komiser Yardımcılarından; -3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar..............................................................................................: 101 -5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................................: 96 -8 inci derece kadrolardan aylık alanlar...................................................................................................: 93 10- Polis Memurlarından; -3 ve 4 üncü derece kadrolardan aylık alanlar..............................................................................................: 93 -5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlar............................................................................................: 86 -8, 9, 10 ve 11 inci derece kadrolardan aylık alanlar......................................................................................: 77 11- Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerine ait kadrolarda fiilen görev yapanlara ayrıca................................................................................: 5 b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinden; -5, 6, 7 ve 8 inci derece kadrolardan aylık alanlar........................................................................................: 52 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 51 D. Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı: Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; a) Müsteşar................................................................................................................................: 345 b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali)................................................................................: 335 c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür ile bu görevleri yürüten Merkez Valileri ve İl Valileri.....................................................................................................: 325 d) Merkezde görevli diğer Valiler..........................................................................................................: 290 e) Diğerlerinden (Mülkiye Müfettişleri dahil); -1 inci dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 270 -2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar....................................................................................................: 230 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 180 - Kaymakam Adayları........................................................................................................................: 145 E. Denetim Tazminatı: II Sayılı Cetvelin (B) Denetim Hizmetleri Bölümünün; a) 1, 2 ve 3 üncü sıralarında sayılanlardan; - KİT personeli............................................................................................................................: 10 - Diğerleri................................................................................................................................: 30 b) 4, 5, 6 ve 7 nci sıralarında sayılanlar.................................................................................................: 20

F. Adalet Hizmetleri Tazminatı: Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları ile adli, idari ve askeri yargıda (Ceza İnfaz Kurumları ve İcra Müdürlükleri personeli dahil) fiilen görev yapan memurlardan; 1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlardan;

                                                                       Tazminat 
                                                                       Oranı (%) 
                                                                       --------- 

a- Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı.............................................................................................: 180 b- Müdür ve Sayman kadrolarına atananlardan; -1 inci dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 175 -2 nci dereceden aylık alanlar.............................................................................................................: 155 -3 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 130 -4 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 120 -5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar..................................................................................................: 110 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 70 c- Müdür Yardımcıları ve Sivil Savunma Uzmanlarından; -1 inci dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 165 -2 nci dereceden aylık alanlar.............................................................................................................: 145 -3 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 125 -4 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 115 -5, 6 ve 7 nci derecelerden aylık alanlar..................................................................................................: 105 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 65 d- Uzman, Şef, Programcı ve Çözümleyicilerden 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar.................................................: 110 e- Zabıt Katiplerinden; -1, 2 ve 3 üncü dereceden aylık alanlar....................................................................................................: 100 -4 üncü dereceden aylık alanlar............................................................................................................: 75 -5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 56 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 54 f- İnfaz ve Koruma Başmemurları ile İnfaz ve Koruma Memurlarından; -1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar...............................................................................................: 100 -1-4 üncü derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 75 -5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 66 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 64 g- Diğerlerinden (yukarıdaki sıralardan faydalanmayanlardan); -1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar...............................................................................................: 100 -1-4 üncü derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 58 -5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 56 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 54 2- Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfları dışındaki diğer Hizmet Sınıflarına göre tazminat alanlardan; -1-4 üncü derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 22 -5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 20 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 15 3- Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında bulunup da Teknik Hizmetler Bölümündeki Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayan diğer personelden; -1-4 üncü derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 56 -5-9 uncu derecelerden aylık alanlar.......................................................................................................: 55 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 53

4- Cezaevi Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarından; a- Özel Eğitim ve iyileştirme tatbik edilen cezaevleri, D ve F tipi cezaevleri ile Ankara kapalı, Bayrampaşa ve Buca cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 13'er, b- Diğer cezaevlerinde görevli olanların tazminat oranlarına 10'ar, puan ilave edilir. G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden; a) Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlardan; -8-15 inci derecelerden aylık alanlar......................................................................................................: 44 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 45 b) Diğer hizmet sınıfında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Spor Kontrolörü, Ekonomist, Danışman, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Yardımcısı, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu ve Onbaşısı, Kontrol Memuru olanlar...........................................................................................................: 50 2- Diğerlerinden; -8-15 inci derecelerden aylık alanlar......................................................................................................: 48 - Diğer derecelerden aylık alanlar.........................................................................................................: 49

       IV SAYILI CETVEL 
       KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERİN DERECELERİ 
  1. BÖLGE 
  -------- 

AKSARAY ESKİL, SARIYAHŞİ, ORTAKÖY; GİRESUN GÜCE, PALAKLI (YAĞLIDERE), DERELİ, ÇANAKÇI, DOĞANKENT, ŞEBİNKARAHİSAR; KARAMAN AYRANCI, ERMENEK; KIRIKKALE SULAKYURT, ÇELEBİ, KARAKEÇİLİ; KIRŞEHİR BOZTEPE; KİLİS ELBEYLİ, MUSABEYLİ, POLATELİ; NEVŞEHİR ACIGÖL, KOZAKLI; ORDU ÇAYBAŞI, ÇATALPINAR, İKİZCE, KORGAN, GÜRGENTEPE, ÇAMAŞ, KUMRU, ULUBEY, KABADÜZ; OSMANİYE DÜZİÇİ, SUMBAS; RİZE ÇAMLIHEMŞİN, İKİZDERE, HEMŞİN; SAMSUN AYVACIK, ASARCIK, SALIPAZARI, YAKAKENT, KAVAK, ALAÇAM, LADİK; TRABZON DÜZKÖY, KÖPRÜBAŞI, ŞALPAZARI, HAYRAT, DERNEKPAZARI, TONYA, MAÇKA, ÇAYKARA;

2. BÖLGE

  -------- 

AKSARAY AĞAÇÖREN; AMASYA MERKEZ, SULUOVA, MERZİFON, GÜMÜŞHACIKÖY, TAŞOVA; ARTVİN MERKEZ, ARHAVİ, HOPA; BARTIN MERKEZ, AMASRA; ÇANKIRI MERKEZ, ILGAZ, ATKARACALAR, ÇERKEŞ; ÇORUM MERKEZ, İSKİLİP, SUNGURLU, OSMANCIK, MECİTÖZÜ, ALACA; GİRESUN ÇAMOLUK, ALUCRA; KARABÜK MERKEZ, ESKİPAZAR, SAFRANBOLU; KARAMAN SARIVELİLER, BAŞYAYLA; KASTAMONU MERKEZ, İNEBOLU, TOSYA, TAŞKÖPRÜ; KIRŞEHİR AKÇAKENT, ÇİÇEKDAĞI; NİĞDE ÇİFTLİK, ÇAMARDI; ORDU AKKUŞ, KABATAŞ, MESUDİYE, GÖLKÖY, AYBASTI; SİNOP MERKEZ, BOYABAT, GERZE, AYANCIK; SİVAS MERKEZ, GEMEREK, ŞARKIŞLA, YILDIZELİ; TOKAT MERKEZ, ERBAA, NİKSAR, ZİLE, TURHAL, PAZAR; YOZGAT MERKEZ, SORGUN, YERKÖY, ŞEFAATLİ, SARIKAYA, AKDAĞMADENİ, BOĞAZLIYAN, ÇANDIR; ZONGULDAK MERKEZ, ÇAYCUMA, EREĞLİ, DEVREK, ALAPLI; ÇANAKKALE GÖKÇEADA, BOZCAADA;

3. BÖLGE

  -------- 

ADIYAMAN MERKEZ, AMASYA HAMAMÖZÜ, GÖYNÜCEK; ARTVİN MURGUL, BORÇKA; BARTIN ULUS, KURUCAŞİLE; ÇANKIRI KORGUN, BAYRAMÖREN, KURŞUNLU, ŞABANÖZÜ, ORTA, ELDİVAN, KIZILIRMAK, YAPRAKLI; ÇORUM BOĞAZKALE, ORTAKÖY, LAÇİN, BAYAT, UĞURLUDAĞ, KARGI, OĞUZLAR, DODURGA; ELAZIĞ MERKEZ; ERZİNCAN MERKEZ; ERZURUM MERKEZ, ILICA; KASTAMONU AZDAVAY, CİDE, DADAY, DEVREKANİ, PINARBAŞI, ŞENPAZAR, KÜRE, ARAÇ, İHSANGAZİ, AĞLI, BOZKURT, SEYİDİLER, DOĞANYURT, ABANA, HANÖNÜ, ÇATALZEYTİN; KAHRAMANMARAŞ MERKEZ, ANDIRIN, GÖKSUN, ELBİSTAN, AFŞİN; KARABÜK EFLANİ, OVACIK, YENİCE; MALATYA MERKEZ; SİNOP SARAYDÜZÜ, DURAĞAN, TÜRKELİ, DİKMEN, ERFELEK; SİVAS GÜRÜN, İMRANLI, ZARA, HAFİK, ULAŞ, ALTINYAYLA, DİVRİĞİ, SUŞEHRİ; ŞANLIURFA MERKEZ; TOKAT YEŞİLYURT, ARTOVA, SULUSARAY, REŞADİYE, BAŞÇİFTLİK, ALMUS; YOZGAT SARAYKENT, ÇAYIRALAN, AYDINCIK, ÇEKEREK, KADIŞEHRİ, YENİFAKILI; ZONGULDAK GÖKÇEBEY;

4. BÖLGE

  -------- 

ADIYAMAN BESNİ, KAHTA; AĞRI MERKEZ; ARDAHAN MERKEZ; ARTVİN ŞAVŞAT; BAYBURT MERKEZ; DİYARBAKIR MERKEZ; ERZİNCAN ÜZÜMLÜ, OTLUKBELİ, REFAHİYE, ÇAYIRLI; ERZURUM UZUNDERE, NARMAN, OLTU, PASİNLER, AŞKALE, PAZARYOLU, İSPİR, TORTUM; GÜMÜŞHANE MERKEZ, KELKİT; KARS MERKEZ; MALATYA AKÇADAĞ, KALE, HEKİMHAN, ARAPGİR, YEŞİLYURT, BATTALGAZİ, DARENDE; SİVAS AKINCILAR, DOĞANŞAR, KOYULHİSAR, GÖLOVA, KANGAL; ŞANLIURFA BİRECİK, BOZOVA, SURUÇ, HALFETİ; VAN MERKEZ;

5. BÖLGE

  -------- 

ADIYAMAN TUT, SAMSAT, GÖLBAŞI; AĞRI TUTAK, PATNOS, ELEŞKİRT; ARTVİN ARDANUÇ, YUSUFELİ; BATMAN MERKEZ; BAYBURT DEMİRÖZÜ, AYDINTEPE; BİNGÖL MERKEZ; BİTLİS MERKEZ; ELAZIĞ BASKİL, KEBAN, MADEN, SİVRİCE, AĞIN; ERZİNCAN TERCAN, İLİÇ, KEMALİYE, KEMAH; ERZURUM HORASAN, OLUR, KÖPRÜKÖY; GÜMÜŞHANE KÜRTÜN, KÖSE, TORUL, ŞİRAN; IĞDIR MERKEZ; KARS SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN; KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT, TÜRKOĞLU, NURHAK, PAZARCIK, EKİNÖZÜ; MALATYA PÖTÜRGE, YAZIHAN, DOĞANYOL, ARGUVAN, KULUNCAK, DOĞANŞEHİR; MARDİN MERKEZ; MUŞ MERKEZ; SİİRT MERKEZ; ŞANLIURFA HARRAN, VİRANŞEHİR, HİLVAN, CEYLANPINAR, AKÇAKALE, SİVEREK; VAN EDREMİT.

6. BÖLGE

  -------- 

ADIYAMAN SİNCİK, ÇELİKHAN, GERGER; AĞRI DİYADİN, HAMUR, TAŞLIÇAY, DOĞUBEYAZIT; ARDAHAN HANAK, GÖLE, POSOF, ÇILDIR, DAMAL; BİTLİS AHLAT, ADİLCEVAZ, TATVAN; DİYARBAKIR ERGANİ, SİLVAN, BİSMİL; ERZURUM ÇAT, HINIS, TEKMAN, KARAÇOBAN, KARAYAZI, ŞENKAYA; IĞDIR ARALIK, KARAKOYUNLU, TUZLUCA; KARS SUSUZ, AKKAYA, SELİM, DİGOR, ARPAÇAY; MARDİN NUSAYBİN, KIZILTEPE, MİDYAT; TUNCELİ MERKEZ; VAN ERCİŞ, GEVAŞ

7. BÖLGE

  -------- 

BATMAN HASANKEYF, KOZLUK, SASON, GERCÜŞ, BEŞİRİ; BİNGÖL YAYLADERE, YEDİSU, KARLIOVA, SOLHAN, GENÇ, ADAKLI, KİĞI; BİTLİS MUTKİ, GÜROYMAK, HİZAN; DİYARBAKIR HAZRO, HANİ, KULP, ÇÜNGÜŞ, EĞİL, DİCLE, KOCAKÖY, LİCE, ÇINAR, ÇERMİK ELAZIĞ PALU, ALACAKAYA, ARICAK, KARAKOÇAN, KOVANCILAR; HAKKARİ MERKEZ, ÇUKURCA, ŞEMDİNLİ, YÜKSEKOVA; MARDİN SAVUR, DARGEÇİT, DERİK, YEŞİLLİ, MAZIDAĞ, ÖMERLİ; MUŞ VARTO MALAZGİRT, KORKUT, HASKÖY, BULANIK; SİİRT ŞİRVAN, PERVARİ, ERUH, KURTALAN, BAYKAN, AYDINLAR; ŞIRNAK MERKEZ, ULUDERE, GÜÇLÜKONAK, SİLOPİ, CİZRE, İDİL, BEYTÜŞŞEBAP; TUNCELİ ÇEMİŞKEZEK, PÜLÜMÜR, MAZGİRT, NAZIMİYE, HOZAT, OVACIK, PERTEK; VAN BAHÇESARAY, ÇALDIRAN, ÇATAK, SARAY, ÖZALP, GÜRPINAR, MURADİYE, BAŞKALE.

       V SAYILI CETVEL 
       EK EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENECEK 
       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI BULUNAN MESLEKİ VE 
       TEKNİK ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI 

1- Anadolu Teknik Lisesi

2- Teknik Lise

3- Anadolu Meslek Lisesi

4- Endüstri Meslek Lisesi

5- Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi

6- Mesleki Eğitim Merkezi

7- Kız Meslek Lisesi

8- Kız Teknik Lisesi

9- Anadolu Kız Teknik Lisesi

10- Pratik Kız Sanat Okulu

11- Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü

12- Kız Sanat Ortaokulu

13- Terzilik Meslek Lisesi

14- Ticaret Meslek Lisesi

15- Akşam Ticaret Meslek Lisesi

16- Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

17- Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi

18- Anadolu Terzilik Meslek Lisesi

19- Otelcilik/Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

20- Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi

21- Mahalli İdareler Meslek Lisesi

22- Anadolu Basın Yayın ve Reklamcılık Meslek Lisesi

23- Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi

24- Halk Eğitim Merkezi

25- Çıraklık Eğitim Merkezi

26- Yaygın Eğitim Merkezi

27- Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

28- Mesleki Eğitim Araştırma ve Teknoloji Merkezi (METEM)

29- Türk Alman Mesleki Eğitim Merkezi

30- Endüstri Pratik Sanat Okulu

31- Çok Programlı Lise (Mesleki Teknik Bölümleri)

32- Motor Meslek Lisesi

33- Motor Teknik Lisesi

34- Kimya Meslek Lisesi

35- Kimya Teknik Lisesi

36- Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi ve Meslek Lisesi

37- Yapı Meslek Lisesi

38- Matbaa Meslek Lisesi

39- Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi

40- Meslek Lisesi

41- Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

42- Anadolu Tekstil Meslek Lisesi

43- Tekstil Meslek Lisesi

44- Tekstil Teknik Lisesi

45- Akşam Sanat Okulu

46- Anadolu Hazır Giyim ve Deri Giyim Meslek Lisesi

47- Turizm Anadolu Kız Meslek Lisesi

48- Seramik Meslek Lisesi

49- Kuaförlük Meslek Lisesi

50- Süs Bitkileri Meslek Lisesi

51- İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Çok Programlı Lise

52- Eğitilebilir Zihinsel Engelliler Meslek Okulu

53- Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi

54- Anadolu Kız Meslek Lisesi

55- İnşaat Teknik Lisesi

56- Denizcilik Meslek Lisesi

57- Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi

58- Görme Engelliler İlköğretim Okulu

59- Zihin Engelliler Meslek Okulu

60- Zihin Engelliler Mesleki Eğitim Merkezi

61- Anadolu İletişim Meslek Lisesi
tammetin.jpg (2780 bytes)