İnteraktif CD

13 Nisan 2004 - 25432           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

- 801 Kamıı Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

- 802 Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzlıık İddialarının Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/7008 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalarıan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşması'na Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

27

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köy işleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

28

Yönetmelikler

- Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

34

- Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

- Gaziantep Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe İki Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

41

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci Maddesinde Degişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

42

Tebliğler

- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği - İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği

43

- Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 23) - Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VII, No: 23)

56

İlanlar

a - Yargı İlanları

63

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

64

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90