İnteraktif CD

10 Nisan 2004 - 25429           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Veklat Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezekere

4

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Yönetmelikler

- Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Damga Yönetmeliği

13

Tebliğler

- İthalat: (2004/19) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakında Tebliğ

17

- "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/22)

18

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/23)

19

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/29 Sayılı Kararı

76

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/30 Sayılı Kararı

76

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

77

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90