İnteraktif CD

08 Nisan 2004 - 25427           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/7069 Özel Tüketiın Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/7069 Özel Tüketiın Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

Atama Kararları

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağıık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/18) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/18)

11

- İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ

12

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/16)

13

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/17)

15

- Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/8)

20

DÜZELTME (Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile ilgili)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

66

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90