İnteraktif CD

07 Nisan 2004 - 25426           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5107 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mogolistan Hükümeti Arsaında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5107 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mogolistan Hükümeti Arsaında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 5108 Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5108 Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhle Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhle Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

4

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

37

- Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

41

- Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

43

- Gümrük Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

46

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

50

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/16) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/16)

58

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/17) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/17)

58

İlanlar

a - Yargı İlanları

59

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

91

c- Çeşitli İlanlar

114

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378