İnteraktif CD

31 Mart 2004 - 25419           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6997 Ankara-Haydarpaşa Demriyolunun İyileştirilmesi Projesi Kapsamında Yer Alan ve Yeni Demiryolu Güzergahına İsabet Eden Gayrimenkullerin, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci Maddesine Göre TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a, Devlet Bakanı Güldal Aksit'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Yönetmelikler

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

5

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Ayniyat Yönetmeliği

17

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

36

- Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

41

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

60

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90