İnteraktif CD

30 Mart 2004 - 25418           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

30.03.2004 Salı Sayı: 25418 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir Atalay'a, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın Vekalet Etmesine Dair Tzekere

2

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy işleri, Çaılşma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

8

- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

8

- Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği - Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği

10

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

14

- Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30

- Yüzüncü Yil Üniversitesi Arsiv Hizmetleri Yönetmeliği

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90