İnteraktif CD

24 Mart 2004 - 25412           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali Babacan'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçşileri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Yönetmelikler

- Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ercimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

5

- Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

8

- Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

32

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

34

- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik - Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

36

Tebliğ

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı - Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

93

İlanlar

a - Yargı İlanları

95

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

113

c- Çeşitli İlanlar

139

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378