İnteraktif CD

23 Mart 2004 - 25411           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/6988 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Antlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

24

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları

24

Yönetmelikler

- Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

26

- (5027 Sayılı - (5027 Sayılı "2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu" ve 5029 Sayılı "2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu" Eki Cetveller ile İlgili)

48

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90