İnteraktif CD

19 Mart 2004 - 25407           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

19.03.2004 Cuma Sayı: 25407 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6981 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6990 Türk - Sloven Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

7

- 2004/6991 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

15

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/6927 Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

27

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6976 İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/6976 İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

45

- 2004/6994 Trakya Çevre Sorunları Çözümü Hizmet Birliği Adının "Trakya Kalkınma Birliği" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

46

Yönetmelik

- 2004/6984 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

47

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/73 (1111 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4459 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/12 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/73 (1111 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4459 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/12 Sayılı Kararı

49

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

60

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90