İnteraktif CD

18 Mart 2004 - 25406           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6893 Türk - Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6894 Türk - Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

21

- 2004/6901 Türk-Orman Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

28

- 2004/6903 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma'nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

50

- 2004/6909 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol B'nin Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararı ile Notaların Onaylanması Hakkında Karar

55

- 2004/6910 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

62

- 2004/6932 Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasında Ticaret Anlaşması'nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

70

- 2004/6957 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

77

- 2004/6970 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi Konulu Projeye İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

170

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2004/6934 Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

208

- 2004/6938 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol'ün İlişik Beyanlar Yapılmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

221

- 2004/6951 Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

234

Atama Kararları

- Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

262

Yönetmelikler

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Personelinin Seçimine İlişkin Sınav Yönetmeliği

264

- Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

268

- Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

269

- Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

270

- İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

293

- İlk Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

302

- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

318

- Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

319

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

369

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

374

- TEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - TEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

379

- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

406

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği

424

- Amatör Telsizcilik Yönetmeliği

463

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği

485

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

492

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 331) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 331)

497

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/2) - İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/2)

497

- 2004 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

501

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/20 Sayılı Kararı

530

- Burdur Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/2)

531

DÜZELTME

- (2004/6777 Sayılı - (2004/6777 Sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" ile İlgili)

543

İlanlar

a - Yargı İlanları

545

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

564

c- Çeşitli İlanlar

578

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

602