İnteraktif CD

16 Mart 2004 - 25404           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2004/6922 Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6950 Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

13

- 2004/6958 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2004/6958 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

21

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6906 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

47

- 2004/6936 Bazı Ülkelerin Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'ye Katılmalarına İlişkin Olarak Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar

49

- 2004/6967 Çevre ve Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Orman Toprak Laboratuar Müdürlükleri ile Marmara Ormancılık Araştırma Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

50

- 2004/6968 Merkezi Muğla İli, Yatağan İlçesinde Bulunan Yatağan İlçesi Köylere ve Belediyelere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği'nin Adının, Yatağan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

51

- 2004/6969 Merkezi İstanbul'da Bulunan "TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı" ile Merkezi Ankara'da Bulunan "Eğitim Sağlık ve Kültür Derneği"nin İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlardan Sayılmaları Hakkında Karar

52

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

53

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

54

Yönetmelikler

- 2004/6924 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - 2004/6924 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

55

- 2004/6926 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

65

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7) - 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 7)

66

- Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 9) - Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 9)

69

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/1) - İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2004/1)

70

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/28 (285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 425 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2003/42) Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/28 (285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 425 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2003/42) Sayılı Kararı

75

İlanlar

a - Yargı İlanları

83

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

102

c- Çeşitli İlanlar

115

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

122