İnteraktif CD

14 Mart 2004 - 25402           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6992 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/6992 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

Yönetmelik

- Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığına İzin Verilmesi ve Aracıların Denetimi Hakkında Yönetmelik

12

Tebliğler

- İhracat 96/31 Sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2004/3)

16

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/12)

17

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/13)

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

c- Çeşitli İlanlar

47

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91