İnteraktif CD

12 Mart 2004 - 25400           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5101 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5101 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 5104 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu - 5104 Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

15

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/6939 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında İmzalanan "İdareler Arasında Elektronik Veri Değişimi Konusundaki Topluluk Programı (IDA)"na Türkiye'nin Katılımına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

19

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6929 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin

0

Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar

28

- 2004/6945 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2004/6945 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30

- 2004/6946 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar - 2004/6946 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

31

- 2004/6947 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci Maddeleri Uyarınca Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlara, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde Mesai Saatleri Dışında Acil Sağlık Hizmetleri Hariç Olmak Üzere Verilen Sağlık Hizmetlerinden, Muayene ve Ameliyatlar İçin Alınacak Katkı Paylarına İlişkin Karar - 2004/6947 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32, 35, 36, 40 ve 42 nci Maddeleri Uyarınca Sağlık Hizmetlerinden Yararlananlara, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde Mesai Saatleri Dışında Acil Sağlık Hizmetleri Hariç Olmak Üzere Verilen Sağlık Hizmetlerinden, Muayene ve Ameliyatlar İçin Alınacak Katkı Paylarına İlişkin Karar

33

- 2004/6960 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

34

- 2004/6972 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2004/6972 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

38

- 2004/6974 Kamış veya Pancar Şekeri ve Kimyaca Saf Sakaroz (Katı Halde) Haricindeki Diğer Şekerlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

39

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

41

Atama Kararları

- 2004/6919 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

42

- 2004/6966 Boş Bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Recep Bıyık'ın Atanması Hakkında Karar

43

- Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

43

Vatandaşlık Kararları

- 3056 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

47

- 12 Kişi ile İlgili Bilgilerde Düzeltme Yapılması Hakkında Karar

115

Yönetmelik

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

117

Tebliğler

- Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelerinin Bazı Maddelerinde Değişiklik İşlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1) - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelerinin Bazı Maddelerinde Değişiklik İşlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

118

- 2002/19 Sayılı Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/14)

119

- Revize Edilen TS 794 Domates Standartının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)

121

- 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

128

- 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2004 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

168

İlanlar

a - Yargı İlanları

169

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

188

c- Çeşitli İlanlar

224

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378