İnteraktif CD

10 Mart 2004 - 25398           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 799 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Madesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - Et ve Balık Ürünleri A.Ş.'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Madesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

3

- Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

24

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/11) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/11)

28

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/12) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/12)

29

- 2003/9 Sayılı 2004 Yılı Fuar Takvimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2004/1)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

66

c- Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90