İnteraktif CD

05 Mart 2004 - 25393           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Adli Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

4

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

- Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik - Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

11

- İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik - İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

13

- İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik - İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

17

- Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği

19

- İller Bankası İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/9) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/9)

32

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/10) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/10)

33

- Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (No: 2004/1) - Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

34

- İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2004/2)

41

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

c- Çeşitli İlanlar

59

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90