İnteraktif CD

02 Mart 2004 - 25390           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

02.03.2004 Salı Sayı: 25390 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6774 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6777 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2004/6777 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

8

- 2004/6809 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu Arasında İmzalanan "Finansman Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

70

- 2004/6810 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Jeotermal Kaynakların Isı Pompası Yardımıyla Seracılıkta Kullanımı Projesi"nin Onaylanması Hakkında Karar

124

- 2004/6827 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

149

- 2004/6833 Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

154

- 2004/6848 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanması Hakkında Karar

159

- 2004/6862 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

165

- 2004/6864 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar - 2004/6864 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

172

Milletlerarası Sözleşme

- 2004/6771 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

201

Atama Kararları

- Milli Eğitim, Ulaştırma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

223

Yönetmelikler 2004/6886 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 224

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

225

- İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

245

- Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliğinin Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

246

- İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

246

Tebliğler

- Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına Yeni Sağlık Kuruluşlarının İlave Edilmesine İlişkin Tebliğ

249

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/4)

252

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2004/1)

264

İlanlar

a - Yargı İlanları

265

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

313

c- Çeşitli İlanlar

332

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378