İnteraktif CD

29 Şubat 2004 - 25388           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6828 Türkiye - Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6863 Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Feshine İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

8

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6887 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar - 2004/6887 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

18

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Yönetmelikler

- Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

20

- Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

41

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2004/3 Sayılı Kararı

49

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

52

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

60

c- Çeşitli İlanlar

64

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91