"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

Resmi Gazete Tarihi:29.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25388A

±(İnteraktif CD not: 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.)±

17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 26/2/2004 tarihli ve 8331 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

B.ATALAY        R.AKDAĞ       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd. V.      Başb.Yrd. V.     Başb.Yrd. 

M.AYDIN         M.AYDIN       G.AKŞİT       A.COŞKUN 
Devlet Bakanı V.    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V. 

M.A.ŞAHİN        A.AKSU        A.AKSU        K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı V.    Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı 
            Bakanı V. 

H.ÇELİK         Z.ERGEZEN      R.AKDAĞ       B.YILDIRIM 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı 
            İskan Bakanı 

S.GÜÇLÜ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı         Bakanı        Bakanı 

M.H.GÜLER        E.MUMCU       O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı        Bakanı 

Madde 1- 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne 8 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

"9- Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,"

"10- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,"

"11- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç)."

Madde 2- Bu Karar 1/3/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)