İnteraktif CD

28 Şubat 2004 - 25387           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelikler

- Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik - Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

9

- Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik - Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

14

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 91) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 91)

18

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 328) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 328)

32

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 329) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 329)

69

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

74

- Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

75

- Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/8)

81

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 2003/16 Sayılı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2004/7) - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 2003/16 Sayılı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2004/7)

82

- Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine İlişkin Özel Ödeneğin Kullanımına Ait Esas ve Usuller

84

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/5)

90

- Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 78) - Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 78)

98

- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 26) - Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 26)

100

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 301/1 Sayılı Karar

101

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı (No: 165)

102

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/67 (5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4919 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/88 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/67 (5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4919 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/88 Sayılı Kararı

107

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

128

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

129

b - Çeşitli İlanlar

143

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

154